Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre dissolució i liquidació de la Societat
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7212
Fecha Disposición :
12/09/2016
Fecha Publicación :
23/09/2016
Órgano Emisor :
Construccions Pluvinet, SCCL
L'entitat denominada "CONSTRUCCIONS PLUVINET, S.C.C.L." _en liquidació-, notifica la dissolució i liquidació de la mateixa, l'aprovació del balanç i el nomenament de soci liquidador al Sr. Miquel Pluvinet Bitria, amb D.N.I. número 52.304.862X, mitjançant acord adoptat en l'Assemblea General de Socis de data 31 de desembre de 2015.

 

Martinet de Cerdanya, 12 de setembre de 2016

 

Miquel Pluvinet Bitria

Liquidador