Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre aprovació definitiva de la modificació de la plantilla i la relació de llocs de treball per a l'exercici 2016
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7211
Fecha Disposición :
12/09/2016
Fecha Publicación :
22/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de Vallirana
Aprovada inicialment la modificació de la Plantilla de l´Ajuntament per a l´exercici 2016 en sessió ordinària del Ple del dia 28 de juliol de 2016, així com la modificació de la Relació de Llocs de Treball de l´Ajuntament.

Publicats els edictes corresponents  i finalitzat el termini d'exposició pública sense que s'hagin rebut al·legacions, esdevé definitivament aprovada la modificació de Plantilla segons l'article 169.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RD Leg. 2/2004, de 5 de març.

De conformitat amb allò que estableix el punt 3 d'aquest mateix article, es fan públics els textos d'ambdós documents. En el termini de dos mesos s'hi podrà interposar  recurs judicial contenciós-administratiu davant la Sala del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol recurs ajustat a Dret.

 

Vallirana, 12 de setembre de 2016

 

Eva Maria Martínez Morales

Alcaldessa

 

 

ANNEX 1 - PLANTILLA

 

AJUNTAMENT DE VALLIRANA

PLANTILLA ANY 2016

 

 Subgrup

Places
 Total
Ocupades

Vacants

A) PERSONAL FUNCIONARI
Escala d'habilitació estatal o nacional
Subescala de Secretaria
Categoria d'entrada
Secretari/ària

A1

 

1

1

Subescala d'Intervenció-Tresoreria
Categoria d'entrada
Interventor/a

A1

 

1

1

Tresorer/a

A1

 

1

1

Escala d'Administració general
Subescala Tècnica
Classe Tècnica superior
Categoria Titulats Superiors:
Tècnic/a superior

A1

 

1

1

Subescala Administrativa
Classe Administrativa
Categoria administrativa
Administratiu/iva

C1

7

1

8

Escala d'Administració especial
Subescala Tècnica
Classe Tècnica superior
Categoria Titulats Superiors:
Tècnic/a superior

A1

 

1

1

Classe Tècnica Diplomada
Categoria Tècnics/ques de grau mitjà:
Arquitecte/a tècnic/a

A2

 

1

1

Tècnic/a mitjà/na

A2

5

 

5

Classe Tècnica Auxiliar
Categoria Auxiliars tècnics/ques:
Delineant

C1

1

 

1

Tècnic/a auxiliar

C1

1

 

1

Subescala de Serveis Especials
Classe Policies Locals
Escala intermèdia
Categoria:
Sotsinspector

C1

1

 

1

Sergent

C1

1

1

2

Escala bàsica
Categoria:
Caporal

C2

3

1

4

Agent

C2

19

 

19

Classe Personal d'Oficis
Categoria Oficials 1a:
Oficial 1a

C2

1

1

2

 
B) PERSONAL LABORAL FIX
Categoria del grup L1
Arquitecte/a

A1

 

1

1

Categoria del grup L2
Tècnic/a Mitjà/na de territori

A2

 

1

1

Tècnic/a Mitjà/na d'informàtica

A2

4

 

4

Tècnic/a Mitjà/na d'esports

A2

1

 

1

Tècnic/a Mitjà/na de comunicació

A2

 

1

1

Tècnic/a Mitjà/na arxiver/a

A2

 

1

1

Tècnic/a Mitjà/na de medi ambient

A2

1

 

1

Tècnic/a Mitjà/na de joventut i educació

A2

1

 

1

Tècnic/a Mitjà/na d'ocupació

A2

1

 

1

Tècnic/a Mitjà/na de turisme

A2

1

 

1

Logopeda

A2

1

 

1

Mestre/a JIM

A2

11

 

11

Mestre/a adults

A2

2

 

2

Tècnic/a Mitjà/na Educador/a social

A2

1

1

2

Tècnic/a Mitjà/na Treballador/a social

A2

1

 

1

Categoria del grup L3
Encarregat brigada d'obres

C1

1

 

1

Tècnic/a auxiliar brigada d'obres

C1

1

 

1

Tècnic/a educació infantil

C1

1

1

2

Tècnic/a auxiliar de joventut

C1

1

 

1

Administratiu/va

C1

6

 

6

Tècnic/a auxiliar biblioteca

C1

 

1

1

Categoria del grup L4
Monitor/a menjador JIM

C2

6

 

6

Auxiliar administratiu/va

C2

4

1

5

Auxiliar territori

C2

1

 

1

Recepcionista

C2

2

 

2

Oficial 1a jardiner/a

C2

1

 

1

Oficial 1a paleta

C2

1

 

1

Oficial 2a

C2

 

1

1

Categoria del grup L5
Conserge

AP

4

1

5

Peó

AP

3

 

3

 
C) PERSONAL LABORAL INDEFINIT NO FIX
Categoria del grup L2
Tècnic/a Mitjà/naTreballador/a social

A2

2

 

2

Tècnic/a Mitjà/na Educador/a social

A2

1

 

1

Categoria del grup L3
Tècnic/a educació infantil

C1

2

 

2

Tècnic/a auxiliar comunicació

C1

1

 

1

Categoria del grup L4
Auxiliar administratiu/va

C2

2

 

2

Categoria del grup L5
Conserge

AP

2

 

2 

 

ANNEX 2 - RLT

 

ÀREA DE RÈGIM INTERN, INNOVACIÓ i PROJECTES
 
SECRETARIA
DENOMINACIÓ DEL LLOC DE TREBALL

GRUP

CD

CE

RÈGIM JURÍDIC

ESCALA

FORMA DE PROVISIÓ

TIPOLOGIA DEL LLOC

JORNADA

EFECTIUS

Secretari/a

A1

26

35.049,56

F

Habilitació Estatal

Concurs/ HE*

Singular

100%

1

Tècnic/a Mitjà/na

A2

17

5.609,10

F

Adm. Especial

Concurs

Base

100%

1

Administratiu/va

C1

16

5.795,02

F

Adm. General

Concurs

Base

100%

1

Administratiu/va

C1

16

5.795,02

L

 

Concurs

Base

100%

1

 
INTERVENCIÓ

DENOMINACIÓ DEL LLOC DE TREBALL

GRUP

CD

CE

RÈGIM JURÍDIC

ESCALA

FORMA DE PROVISIÓ

TIPOLOGIA DEL LLOC

JORNADA

EFECTIUS

Interventor/a

A1

26

32.698,54

F

Habilitació Estatal

Concurs / HE*

Singular

100%

1

Tresorer/a

A1

24

27,763,68

F

Habilitació Estatal

Concurs / HE*

Singular

100%

1

Cap Serveis Econòmics i Gestió Tributària

A1

24

12.513,48

F

Adm. General

Concurs específic

Comandament

100%

1

Administratiu/va

C1

22

9.958,62

F

Adm. General

Concurs específic

Singular

100%

1

Administratiu/va

C1

17

6.964,58

F

Adm. General

Concurs

Base

100%

1

Administratiu/va

C1

16

5.795,02

L

 

Concurs

Base

100%

1

Auxiliar Administratiu/va

C2

14

4.916,66

L

 

Concurs

Base

100%

1

 
ORGT

DENOMINACIÓ DEL LLOC DE TREBALL

GRUP

CD

CE

RÈGIM JURÍDIC

ESCALA

FORMA DE PROVISIÓ

TIPOLOGIA DEL LLOC

JORNADA

EFECTIUS

Administratiu/va

C1

16

5.795,02

F

Adm. General

Concurs

Base

100%

2

 
GABINET D'ALCALDIA, INNOVACIÓ, PROJECTES i COMUNICACIÓ

DENOMINACIÓ DEL LLOC DE TREBALL

GRUP

CD

CE

RÈGIM JURÍDIC

ESCALA

FORMA DE PROVISIÓ

TIPOLOGIA DEL LLOC

JORNADA

EFECTIUS

Coordinador/a Gabinet d'Alcaldia, Innovació, Projectes i Comunicació

C1

16

6.916,98

F

Adm. Especial

Lliure Designació

Comandament

100%

1

Tècnic/a de projectes i sistemes informàtics

A2

22

7.243,46

L

 

Concurs específic

Singular

100%

1

Tècnic/a de projectes i sistemes informàtics

A2

20

8.460,06

L

 

Concurs específic

Singular

100%

1

Tècnic/a de projectes i sistemes informàtics

A2

20

7.247,80

L

 

Concurs específic

Singular

100%

1

Tècnic/a de projectes i sistemes informàtics

A2

20

6.859,16

L

 

Concurs específic

Singular

100%

1

Tècnic/a Mitjà/na

A2

16

3.644,62

L

 

Lliure Designació

Singular

100%

1

Tècnic/a Auxiliar Comunicació

C1

16

6.894,72

L

 

Concurs

Base

100%

1

 
RECURSOS HUMANS i SERVEIS GENERALS

DENOMINACIÓ DEL LLOC DE TREBALL

GRUP

CD

CE

RÈGIM JURÍDIC

ESCALA

FORMA DE PROVISIÓ

TIPOLOGIA DEL LLOC

JORNADA

EFECTIUS

Cap de Recursos humans

A2

24

8.743,28

F

Adm. Especial

Concurs específic

Comandament

100%

1

Arxiver/a

A2

22

7.955,64

L

 

Concurs

Base

100%

1

Administratiu/va

C1

16

5.795,02

F

Adm. General

Concurs

Base

100%

1

Administratiu/va

C1

16

5.795,02

L

 

Concurs

Base

100%

2

 
OAC

DENOMINACIÓ DEL LLOC DE TREBALL

GRUP

CD

CE

RÈGIM JURÍDIC

ESCALA

FORMA DE PROVISIÓ

TIPOLOGIA DEL LLOC

JORNADA

EFECTIUS

Administratiu/va

C1

16

5.795,02

F

Adm. General

Concurs

Base

100%

1

Auxiliar Administratiu/va

C2

14

4.916,66

L

 

Concurs

Base

100%

1

Conserge

AP

14

4.471,60

L

 

Concurs

Base

100%

1

 
*Forma de provisió d'acord amb l'article 10 del RD 1732/1994, de 29 de juliol, sobre provisió de llocs de treball reservats a funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional.
ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS i ECONOMIA LOCAL

 
POLICIA LOCAL

DENOMINACIÓ DEL LLOC DE TREBALL

GRUP

CD

CE

RÈGIM JURÍDIC

ESCALA

FORMA DE PROVISIÓ

TIPOLOGIA DEL LLOC

JORNADA

EFECTIUS

Sotsinspector Cap

C1

22

20.567,68

F

Adm. Especial

Concurs específic

Comandament

100%

1

Sergent

C1

17

10.832,78

F

Adm. Especial

Concurs

Comandament

100%

2

Caporal

C1*

16

8.329,72

F

Adm. Especial

Concurs

Comandament

100%

4

Agent

C1*

15

7.124,88

F

Adm. Especial

Concurs

Base

100%

15

Agent

C2

15

8.832,60

FP

Adm. Especial

Concurs

Base

100%

4

Auxiliar Administratiu/va

C2

14

4.916,66

L

 

Concurs

Base

100%

1

 
SERVEIS TERRITORIALS i ECONOMIA LOCAL

DENOMINACIÓ DEL LLOC DE TREBALL

GRUP

CD

CE

RÈGIM JURÍDIC

ESCALA

FORMA DE PROVISIÓ

TIPOLOGIA DEL LLOC

JORNADA

EFECTIUS

Coordinador/a serveis territorials i econòmia local

A2

25

7.130,76

L

 

Concurs específic

Comandament

100%

1

Arquitecte/a

A1

24

7.548,80

L

 

Concurs

Base

100%

1

Enginyer/a

A1

20

7.550,76

F

Adm. Especial

Concurs

Base

100%

1

Arquitecte/a Tècnic

A2

20

7.076,58

F

Adm. Especial

Concurs

Base

100%

1

Tècnic/a Mitjà/na

A2

22

6.134,52

L

 

Concurs

Base

100%

1

Tècnic/a Mitjà/na

A2

20

7.130,76

F

Adm. Especial

Concurs

Base

100%

1

Delineant

C1

19

7.048,30

F

Adm. Especial

Concurs

Base

100%

1

Encarregat Brigada d'Obres

C1

16

5.152,14

L

 

Concurs específic

Comandament

100%

1

Tècnic/a Aux. Brigada d'Obres i Via Pública

C1

16

5.152,14

L

 

Concurs

Base

100%

1

Administratiu/va

C1

16

5.795,02

F

Adm. General

Concurs

Base

100%

1

Auxiliar Administratiu/va

C2

14

4.916,66

L

 

Concurs

Base

100%

2

Auxiliar Territori

C2

14

4.916,66

L

 

Concurs

Base

100%

1

Oficial 1a Xòfer

C2

14

6.412,70

F

Adm. Especial

Concurs

Base

100%

1

Oficial 1a Jardineria

C2

14

5.454,26

F

Adm. Especial

Concurs

Base

100%

1

Oficial 1a Paleta

C2

14

6.085,24

L

 

Concurs

Base

100%

1

Oficial 2a

C2

13

4.355,82

L

 

Concurs

Base

100%

1

Oficial 1a Responsable Jardineria

C2

16

6.215,83

L

 

Concurs específic

Base

100%

1

Peó

AP

12

4.482,52

L

 

Concurs

Base

100%

3

 
OCEiT

DENOMINACIÓ DEL LLOC DE TREBALL

GRUP

CD

CE

RÈGIM JURÍDIC

ESCALA

FORMA DE PROVISIÓ

TIPOLOGIA DEL LLOC

JORNADA

EFECTIUS

Cap de Promoció econòmica i turisme

C1

17

5.749,24

L

 

Concurs específic

Comandament

100%

1

Tècnic/a Mitjà/na Ocupació

A2

16

4.205,60

L

 

Concurs

Base

100%

1

Tècnic/a Mitjà/na Turisme

A2

16

3.644,62

L

 

Concurs

Base

100%

1

Administratiu/va

C1

16

5.795,02

L

 

Concurs

Base

100%

1

 
* Modificació realitzada per imperatiu legal
ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA
 
JARDI D'INFÀNCIA

DENOMINACIÓ DEL LLOC DE TREBALL

GRUP

CD

CE

RÈGIM JURÍDIC

ESCALA

FORMA DE PROVISIÓ

TIPOLOGIA DEL LLOC

JORNADA

EFECTIUS

Director/a

A2

22

7.011,20

L

 

Concurs específic

Comandament

100%

1

Director/a

A2

16

5.783,40

L

 

Concurs específic

Comandament

100%

1

Mestre/a

A2

16

5.783,40

L

 

Concurs

Base

100%

9

Tècnic/a Educació Infantil

C1

14

4.217,92

L

 

Concurs

Base

100%

4

Monitor/a Menjador

C2

13

2.951,90

L

 

Concurs

Base

53%

2

Monitor/a Menjador

C2

13

2.214,10

L

 

Concurs

Base

40%

4

 
SERVEIS SOCIALS

DENOMINACIÓ DEL LLOC DE TREBALL

GRUP

CD

CE

RÈGIM JURÍDIC

ESCALA

FORMA DE PROVISIÓ

TIPOLOGIA DEL LLOC

JORNADA

EFECTIUS

Cap Serveis Socials

A2

22

9.500,40

L

 

Concurs específic

Comandament

100%

1

Educador/a Social

A2

16

5.748,26

L

 

Concurs

Base

100%

2

Treballador/a Social

A2

16

5.748,26

L

 

Concurs

Base

100%

3

Auxiliar Administratiu/va

C2

14

4.916,66

L

 

Concurs

Base

100%

1

 
JOVENTUT i EDUCACIÓ

DENOMINACIÓ DEL LLOC DE TREBALL

GRUP

CD

CE

RÈGIM JURÍDIC

ESCALA

FORMA DE PROVISIÓ

TIPOLOGIA DEL LLOC

JORNADA

EFECTIUS

Cap de Joventut i Educació

A2

18

5.468,68

L

 

Concurs

Comandament

100%

1

Logopeda

A2

20

5.432,00

L

 

Concurs

Base

88%

1

Mestre/a Adults

A2

16

5.783,40

L

 

Concurs

Base

100%

1

Mestre/a Adults

A2

16

4.935,00

L

 

Concurs

Base

85%

1

Tècnic/a Auxiliar

C1

16

4.259,92

L

 

Concurs

Base

100%

1

Recepcionista

C2

14

4.192,02

L

 

Concurs

Base

100%

1

Conserges

AP

14

4.471,60

L

 

Concurs

Base

100%

4

 
CULTURA i ESPORTS

DENOMINACIÓ DEL LLOC DE TREBALL

GRUP

CD

CE

RÈGIM JURÍDIC

ESCALA

FORMA DE PROVISIÓ

TIPOLOGIA DEL LLOC

JORNADA

EFECTIUS

Cap de cultura

A2

22

6.894,30

F

Adm. Especial

Concurs específic

Comandament

100%

1

Tècnic/a Mitjà/na

A2

18

7.639,24

F

Adm. General

Concurs

Base

100%

1

Tècnic/a Mitjà/na

A2

16

12.468,82

L

 

Concurs

Base

100%

1

Tècnic/a Auxiliar Biblioteca

C1

16

5.527,48

L

 

Concurs

Base

100%

1

Auxiliar Administratiu/vaC2

14

4.916,66

L

 

Concurs

Base

100%

1

Recepcionista

C2

14

4.192,02

L

 

Concurs

Base

100%

1

Conserge

AP

14

5.383,28

L

 

Concurs

Base

100%

1

Conserge

AP

14

4.471,60

L

 

Concurs

Base

100%

1