Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre aprovació definitiva del Projecte per a l'aplicació del Pla director d'enllumenat públic del municipi, segona fase, accions 2016
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7211
Fecha Disposición :
12/09/2016
Fecha Publicación :
22/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de Sant Celoni


De conformitat amb l'acord de la Junta de Govern en sessió de 29.06.2016 i pel transcurs del termini d'exposició pública del projecte per a l'aplicació del Pla director d'enllumenat públic del municipi de Sant Celoni, segona fase- accions 2016, amb un pressupost d'execució de 313.197,39 euros (IVA inclòs), sense que s'hagin formulat reclamacions ni al·legacions, ha quedat aprovat definitivament sense necessitat d'adoptar cap altre acord de manera expressa. La qual cosa es fa pública de conformitat amb el que disposa l'article 38 del D. 179/1995 pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

Aquest acord posa fi a la via administrativa i contra la mateixa es pot interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant el mateix òrgan, en el termini d'un mes o bé directament recurs contenciós administratiu davant els Jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona en el termini de dos mesos, comptadors els dos terminis des del dia següent al de la darrera publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

En el cas que es produís la desestimació del recurs de reposició per silenci administratiu _ silenci que es produeix pel transcurs d'un mes a comptar des de la data de la seva interposició sense que s'hagi notificat la seva resolució- el termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des del dia següent en que el referit recurs s'entengui desestimat.

Tot això sens perjudici de poder exercitar qualsevol altre recurs que hom estimi procedent.

 

Sant Celoni, 12 de setembre de 2016

 

Francesc Deulofeu Fontanillas

Alcalde