Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre convocatòria de processos de selecció
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7210
Fecha Disposición :
12/09/2016
Fecha Publicación :
21/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de Premià de Mar
Per resolució d'alcaldia de data 9 de setembre de 2016 i de conformitat amb el que disposa l'article 10.2 del Real Decret 5/2015, de 30 octubre, mitjançant el qual s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic i la base 3a de les bases reguladores del procediment de selecció per raons d'urgència del personal funcionari interí i personal laboral temporal de l'Ajuntament de Premià de Mar, s'aprova la convocatòria dels procés selectiu per raons d'urgència amb la finalitat de constituir una borsa de treball de Professor de Llenguatge Musical, Vetllador/a d'Escola Bressol i Oficial de la Brigada d'Obres.

Les sol·licituds per a participar en els procediments selectius hauran de presentar-se en el termini de 7 dies naturals a partir de l'endemà de la data d'inici de cada procés que és publica en el present anunci:

 

Professor de Llenguatge Musical, la data d'inici de procés és 26 de setembre de 2016. Data de presentació d'instàncies del 27 de setembre al 3 d'octubre (tot dos inclosos).

 

Vetllador/a d'Escola Bressol, la data d'inici de procés és 26 de setembre de 2016. Data de presentació d'instàncies del 27 de setembre al 3 d'octubre (tot dos inclosos).

 

Oficial de la Brigada de Brigada la data d'inici del procés és de 3 d'octubre de 2016. Data de presentació d'instàncies de 4 d'octubre al 10 d'octubre (tot dos inclosos).

 

El contingut de les bases específiques es troba publicat al tauler d'anuncis i a la web municipal https://seuelectronica.premiademar.cat/fitxes.php?categoria=244.

La resta de comunicacions relacionades amb el procés de selecció es faran al tauler d'anuncis i a la pàgina web municipal. 

Premià de Mar, 12 de setembre de 2016

 

Miquel Buch i Moya

Alcalde