Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre aprovació de les bases i la convocatòria per cobrir la plaça de tècnic superior en dret per accedir a la plaça de funcionari d'administració local
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7209
Fecha Disposición :
12/09/2016
Fecha Publicación :
20/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de Guissona


Per la Resolució de l'Alcaldia de data 15 de juliol de 2016_, s'aprovaren les bases i la convocatòria per a cobrir la plaça de tècnic superior amb dret, per accedir a la plaça de funcionari d'administració local, corresponent a l'Ajuntament de Guissona, es tramita un expedient de la modificació plantilla de personal per la integració de la plaça objecte d'aquest expedient.

En el Butlletí Oficial de la Província de Lleida núm.146, de data 1 d'agost de 2016, apareixen íntegrament publicades les bases de la convocatòria per a la provisió la plaça de tècnic superior amb dret, per accedir a la plaça de funcionari d'administració local, corresponent a l'Ajuntament de Guissona.

Aquesta plaça té les característiques següents:

-- Grup: A-1. Nivell de destinació: 22: Complement específic: 11.000 euros/ anuals, Categoria: Tècnic/a Superior en Dret. Ubicació del lloc de treball: Ajuntament de Guissona.

El termini de presentació de sol·licituds és de vint dies naturals a comptar des de l'endemà de l'última publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el Butlletí de la Província de Lleida o en taulell d'Edictes de l'Ajuntament, seguint el que estableix l'article 77.1 del Reglament del personal al servei de les entitats locals, aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol.

Els successius anuncis d'aquesta convocatòria, quan siguin procedents, es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida i en el taulell d'edictes de l'Ajuntament.

 

Guissona, 12 de setembre de 2016

 

Xavier Casoliva i Pla

Alcalde