Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre formalització de contractes de servei (exp. 16/0009)
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7229
Fecha Disposición :
11/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
Hospital Clínic de Barcelona
1.- Entitat adjudicadora:

1.1. Organisme: Hospital Clínic de Barcelona

1.2. Dependència que tramita l'expedient: Unitat de contractació

1.3. Número d'expedient: 16/0009

1.4. Adreça Perfil del contractant: www.hospitalclinic.org/ proveïdors / Plataforma electrònica de contractació pública de la Generalitat de Catalunya.

 

2.- Objecte del contracte:

2.1. Tipus: Servei

2.2. Descripció: Servei de manteniment preventiu, correctiu, normatiu i subministrament de recanvis de l'equipament analític de LIFE TECHNOLOGIES S.A.

2.3. Divisió per Lots: No procedeix

2.4. CPV: 50421000-2

 

3.- Tramitació i procediment:

3.1. Tramitació: ordinària

3.2. Procediment d'adjudicació: Negociat sense publicitat

 

4.- Valor estimat del contracte: 324.588,20 euros

 

5.- Pressupost de licitació:

5.1. Import net 208.317,80 euros . Import total 252.064,54 euros

 

6. Formalització del contracte

6.1. Data d'adjudicació: 2 de juny de 2016

6.2. Data de formalització del contracte: 23 de juny de 2016

6.3. Contractista: LIFE TECHNOLOGIES S.A.

6.4. Import o cànon d'adjudicació: Import net 208.317,19 euros. Import total 252.064,53 euros.

 

Barcelona, 11 d'octubre de 2016

 

Alex Miralles

Tècnic de la Unitat de Contractació