Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre formalització d'un contracte de subministrament (exp. 16-0035)
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7229
Fecha Disposición :
11/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
Hospital Clínic de Barcelona
1.- Entitat adjudicadora:

1.1. Organisme: Hospital Clínic de Barcelona

1.2. Dependència que tramita l'expedient: Unitat de contractació

1.3. Número d'expedient: 16/0035

1.4. Adreça Perfil del contractant: www.hospitalclinic.org/ proveïdors / Plataforma electrònica de contractació pública de la Generalitat de Catalunya.

 

2.- Objecte del contracte:

2.1. Tipus: Subministrament

2.2. Descripció: Acord marc de contractació conjunta per al subministrament d'energia elèctrica i gas natural per a l'HCB i diversos centres sanitaris

2.3. Divisió per Lots: Sí, segons s'especifica a l'Annex 1 del PCAP

2.3.1. Número de lots: 7

2.4. CPV: 31154000-0

2.5. Mitjà de publicació de l'anunci de licitació: DOGC número 7117

2.6. Data de publicació de l'anunci de licitació: 10 de maig de 2016

 

3.- Tramitació i procediment:

3.1. Tramitació: ordinària

3.2. Procediment d'adjudicació: Obert

 

4.- Valor estimat del contracte: 41.109.870,80 euros

 

5.- Pressupost de licitació:

5.1. Import net 25.864.650,57 euros . Import total 31.296.227,19 euros

 

6. Formalització del contracte

6.1. Data d'adjudicació: 21 de juliol de 2016

6.2. Data de formalització del contracte: 16 d'agost de 2016

6.3. Contractistes i imports d'adjudicació:

Veure annex publicat al Perfil del Contractant www.hospitalclinic.org / proveïdors / Plataforma electrònica de contractació pública de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 11 d'octubre de 2016

 

Àlex Miralles

Tècnic de la Unitat de Contractació