Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre licitació per al servei de manteniment i millora dels elements de les àrees de jocs infantils (N805/U635/2016/000067)
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7229
Fecha Disposición :
11/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, en sessió ordinària, que tingué lloc el dia 3 d'octubre de 2016, va aprovar el plec de clàusules administratives particulars, el plec de prescripcions tècniques particulars i els annexos per a la contractació del servei de manteniment i millora dels elements de les àrees de jocs infantils de Sant Boi de Llobregat. Així mateix, va aprovar la convocatòria de la licitació.

 

1. Objecte del contracte.- És objecte del contracte el servei de manteniment i millora dels elements de les àrees de jocs infantils de Sant Boi de Llobregat. El contracte es divideix en 2 lots:

- Manteniment de les "Àrees de jocs infantis en l'espai públic" (Lot 1)

- Manteniment de les "Àrees de jocs infantils de les escoles i llars d'infants" (Lot 2)

Les empreses poden presentar oferta indistintament per a qualsevol dels dos lots. Si presenten oferta per als dos, s'haurà de fer en sobres separats com si es tractés de dues licitacions.

 

2. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació.- Aquest expedient de contractació es tramita mitjançant procediment obert, per tràmit ordinari.

 

3. Termini del contracte.- La durada del contracte serà de dos anys, comptadors a partir de la data de signatura del mateix. Aquest contracte serà prorrogable dos anys més, previ acord d'ambdues parts.

 

4. Valor estimat del contracte i pressupost de licitació.- El valor estimat del contracte es fixa en la quantitat de 187.940,52 eur (més l'IVA corresponent). Dins d'aquest import s'inclou l'eventual pròrroga del contracte d'acord amb el que preveu la clàusula 2a. El preu de licitació serà de:

Lot 1: 76.096,08 eur més l'IVA corresponent

Lot 2: 17.874,18 eur més l'IVA corresponent

quantitats sobre la qual hauran de presentar oferta els licitadors. Les obligacions econòmiques derivades de l'adjudicació dels treballs s'imputaran de la següent manera:

- l'import de 46.038,13 euros, (IVA inclòs), a càrrec de l'aplicació pressupostària 635.17101.21007 "Manteniment àrees de jocs infantils" del pressupost municipal de 2017.

- l'import de 46.038,13 euros, (IVA inclòs), a càrrec de la mateixa aplicació pressupostària del pressupost municipal de 2018.

- l'import de 8.905,55 euros (IVA inclòs), a càrrec de l'aplicació pressupostària 205.32301.21200 "Manteniment escoles públiques" del pressupost municipal de 2017.

- l'import de 8.905,55 euros (IVA inclòs), a càrrec de la mateixa aplicació pressupostària del pressupost municipal de 2018.

- l'import de 1.908,33 euros (IVA inclòs), a càrrec de l'aplicació pressupostària 205.32300.21200 "Manteniment Instal·lacions Escoles Bressol" del pressupost municipal de 2017.

- l'import de 1.908,33 euros (IVA inclòs), a càrrec de la mateixa aplicació pressupostària del pressupost municipal de 2018.

 

5. Obtenció de documentació i informació.- Els plecs i els annexos corresponents a aquesta convocatòria estaran disponibles a la web municipal (www.santboi.cat), al perfil de contractant de l'Ajuntament.

 

6. Presentació d'ofertes.- La data límit de presentació d'ofertes serà de 15 dies naturals, comptadors des de l'endemà de la data de la publicació de l'anunci de licitació del contracte al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

7. Documentació a presentar: La documentació a presentar pels licitadors és la relacionada a la clàusula 10 del plec administratiu que regeix aquesta licitació; i s'haurà de presentar al Registre General d'Entrada de l'Ajuntament (Pl. Ajuntament, 1, 08830 Sant Boi de Llobregat), amb indicació de l'objecte de la contractació i adreçat a la Mesa de Contractació. Si l'últim dia és festiu a la vila de Sant Boi de Llobregat, s'entendrà prorrogat fins el següent dia hàbil.

 

8. Obertura d'ofertes.- L'obertura de les ofertes presentades es durà a terme segons el que estableix la clàusula 12 del plec de clàusules administratives particulars.

 

9. Criteris de selecció per acreditar la solvència econòmica i financera i tècnica: Els licitadors hauran d'acreditar la seva solvència econòmica i financera i tècnica pels mitjans següents:

La solvència econòmica i financera s'acreditarà mitjançant patrimoni net, o bé ratio entre actius i passius, al tancament de l'últim exercici econòmic pel qual estigui vençuda l'obligació d'aprovació de comptes anuals per import igual o superior al preu de la licitació.

La solvència tècnica o professional s'acreditarà pels mitjans següents:

- Una relació dels principals serveis o treballs realitzats en els últims cinc anys que inclogui import, dates i el destinatari, públic o privat, dels mateixos. Els serveis o treballs efectuats s'acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a manca d'aquest certificat, mitjançant una declaració de l'empresari; en el seu cas, aquests certificats seran comunicats directament a l'òrgan de contractació per l'autoritat competent.

- Indicació del personal tècnic o de les unitats tècniques, integrades o no a l'empresa, participants en el contracte, especialment aquells encarregats del control de qualitat.

 

10. Criteris de valoració: Els criteris en base als quals es proposarà l'adjudicatari seran els que resultin del següent barem de puntuació amb la ponderació que s'indica:

Per la valoració ponderable:

1. Memòria explicativa del Pla de manteniment i millora, fins a 10 punts.

2. Millores relacionades amb l'objecte del contracte sobre el temps de resposta i capacitats de l'empresa d'incidir en el compliment de la normativa de seguretat dels jocs i la senyalització d'aquest, fins a 10 punts.

3. Altres millores addicionals, fins a 5 punts. La puntuació s'atorgarà en funció de la seva idoneïtat i adaptabilitat al contracte i de la preferència de l'Ajuntament per les millores que repercuteixin en la comunitat, independentment del seu import.

Per la valoració quantificable de forma automàtica:

1. Oferta econòmica.

S'assignarà fins a un màxim de 10 punts per lot, d'acord amb el següent criteri:

- Màxim de 10 punts a l'oferta més econòmica.

- 0 punts, pel preu de licitació.

S'assignarà la puntuació proporcional corresponent segons la distribució matemàtica lineal entre aquests valors extrems, arrodonint-se a l'alça o la baixa els valors resultants als punts sencers més pròxims.

En les següents valoracions s'assignarà la puntuació seguint el mateix criteri:

2. Descompte sobre tarifa oficial dels elements varis a reparar o substituir dels jocs infantils, jocs de gent gran, tanques, retolació, portes i terres de cautxú S'assignarà fins a un màxim de 10 punts.

- Màxim 10 punts a l'oferta amb un % de descompte més elevat

- 0 punts per l'oferta amb un % de descompte més baix

3. Increment de la quantitat mensual per a peces de recanvi incloses dins el manteniment, fins a un màxim de 5 punts.

- Màxim 5 punts a l'oferta amb un % d'increment més elevat

- 80 eur de quantitat mensual mínima de sortida que s'interpretarà com manca d'oferta. Si fos més baixa es desqualificaria aquesta oferta

4. Descompte del % pel preu de personal propi alhora de reposició de material malmès per vandalisme o treballs extraordinaris. S'assignarà fins a un màxim de fins a 5 punts.

- Màxim 5 punts a l'oferta amb un % de descompte més elevat

- 0 punts per manca d'oferta

En el cas d'un empat entre dos o més de les empreses licitadores, s'estarà allò establert a la disposició addicional 4a del TRLCSP. En cas de persistir l'empat, es farà un sorteig al qual es convidarà a les empreses.

 

11. Despeses d'anuncis: Seran per compte de l'adjudicatari.

 

Sant Boi de Llobregat, 11 d'octubre de 2016

 

Juan Antonio Tamayo Fernández

Tinent d'alcalde de Governança i Qualitat Democràtica