Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre aprovació definitiva del pressupost per a l'exercici 2016
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7286
Fecha Disposición :
11/01/2017
Fecha Publicación :
13/01/2017
Órgano Emisor :
Consorci del Barri de la Mina
Atès que en data 25 de novembre de 2016 la Comissió Executiva del Consorci del Barri de la Mina acordà aprovar el projecte del pressupost, pla d´actuacions i bases d´execució del pressupost del 2016, per tal de sotmetre-ho a l´aprovació del Consell de Govern.

El Consell de Govern del Consorci del Barri de la Mina, en sessió ordinària celebrada en data 14 de desembre de 2016, va aprovar inicialment els pressupostos del Consorci del Barri de la Mina per a l'exercici 2016 i ha estat exposat al públic durant el termini de quinze dies, durant els quals no s'ha presentat cap reclamació ni al·legació, per la qual cosa s'ha d'entendre aprovat definitivament, transcrivint-se a continuació, de conformitat amb allò que disposa l'article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, el resum per capítols.

 

Pressupost d'ingressos del Consorci del Barri de La Mina per a 2016

Capítol

Descripció

Import (eur)

 

A) Operacions corrents

3

Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos

46.602,48

4

Transferències corrents

2.213.583,11

5

Ingressos patrimonials

339.964,02

 

 

 

 

B) Operacions de capital

6

Alienació d'inversions reals

3.514.568,58

7

Transferències de capital

924.500,00

 

 

TOTAL INGRESSOS

7.039.218,19

 

Pressupost de despeses del Consorci del Barri de La Mina per a 2016

Capítol

Descripció

Import (eur)

 

A) Operacions corrents

1

Despeses de personal

797.665,06

2

Compres de béns corrents i serveis

1.572.413,40

3

Despeses financeres

1.256.315,72

4

Transferències corrents

31.890,00

 

 

 

 

B) Operacions de capital

6

Inversions reals

2.855.663,41

9

Variació de passius financers

525.270,60

 

 

TOTAL DESPESES

7.039.218,19

 

 

S'adjunta la plantilla de personal en compliment del què disposa l'article 90 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, article 283 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i article 28 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, que aprova el Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals; així com els art. 28 i següents del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, que aprova la Refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.

 Categoria

Grup assimilat

Núm. Pl.

Vacants

Personal Laboral Eventual   
Cap d'Àrea

A

2

0

Tècnic superiors

A

4

0

Secretària

C

1

0

Administratiu

C

2

0

 

 

Sant Adrià de Besòs, 11 de gener de 2017

 

Juan Luis Rosique Pérez

Gerent