Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre convocatòria de dues places d'agent de la Policia Municipal
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7286
Fecha Disposición :
11/01/2017
Fecha Publicación :
13/01/2017
Órgano Emisor :
Ajuntament de Gavà
En el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 9 de gener de 2017, es publiquen íntegrament les bases de la convocatòria del procés de selecció per cobrir per oposició lliure 2 places d'agent de la policia municipal, integrades a l'escala d'administració especial, sotsescala de serveis especials, classe policia local, escala bàsica, subgrup C2, vacants en la plantilla d'aquest Ajuntament, pel sistema selectiu de concurs oposició. i creació d'una borsa de treball.


Les instàncies sol·licitant prendre part en el concurs oposició es dirigiran al President/a de la Corporació i es presentaran en el Registre general d'aquesta, durant el termini improrrogable de 20 dies naturals, comptats des del dia següent al de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el DOGC.

 

Gavà, 11 de gener de 2017

 

Antoni Velasco Martínez

Cap de Recursos Humans