Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI de formalització d'un contracte de subministraments (exp. EMO-2016-107)
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7229
Fecha Disposición :
10/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
Departament d'Empresa i Coneixement
Es fa públic per a coneixement general, i de conformitat amb el que estableix l'article 154.2 del text refós de la Llei de contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que ha estat adjudicat el contracte següent:

 

1 Entitat adjudicadora

a) Organisme: Departament d'Empresa i Coneixement.

b) Dependència que tramita l'expedient: Subdirecció general de Gestió Econòmica ,Contractació i Règim Interior.

c) Número d'expedient: EMO-2016-107

d) Direcció d'Internet del perfil de contractant: https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/emc

 

2 Objecte del contracte

a) Tipus de contracte: subministraments.

b) Descripció de l'objecte: subministrament, instal·lació, muntatge i posada en funcionament d'equipament tècnic a la Xarxa de Vigilància Radiològica Ambiental de Catalunya consistent en un mesurador analític de la radioactivitat atmosfèrica, en la modificació de cinc mesuradors analítics ja existents, en la complementació amb equipament de mesura analítica a sis estacions a l'entorn de les centrals nuclears de Vandellós i Ascó i de tres estacions territorials, i en la realització d'una campanya de mesura radiològica itinerant per tot el territori geogràfic de Catalunya per a definir i aixecar la primera fase del mapa radiològic de Catalunya.

c) Codi CPV: 38341000-7

d) Diari oficial i data de publicació de l'anunci de licitació: DOGC núm. 7156 de 06.07.2016.

 

3 Tramitació i procediment

a) Tramitació: ordinària.

b) Procediment: obert.

 

4 Valor estimat del contracte: 198.000,00 euros, IVA exclòs.

 

5 Pressupost base de licitació

Import net: 198.000,00 euros, IVA exclòs. Import total: 239.580,00 euros, IVA inclòs.

 

6 Adjudicació

Data: 20.09.2016

 

7 Formalització

a) Data: 03.10.2016

b) Contractista: RADITEL, Serveis i Subministraments Tecnològics, SL

c) Nacionalitat: espanyola.

d) Import d'adjudicació. Import net: 196.000,00 euros, IVA exclòs. Import total 237.160,00 euros, IVA inclòs.

 

Barcelona, 10 d'octubre de 2016

 

Xavier Gibert i Espier

Secretari general