Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI de formalització d'un contracte de subministraments (exp. EMO-2016-99)
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7229
Fecha Disposición :
10/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
Departament d'Empresa i Coneixement
Es fa públic per a coneixement general, i de conformitat amb el que estableix l'article 154.2 del text refós de la Llei de contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que ha estat adjudicat el contracte següent:

 

1 Entitat adjudicadora

a) Organisme: Departament d'Empresa i Coneixement.

b) Dependència que tramita l'expedient: Subdirecció general de Gestió Econòmica Contractació i Règim Interior.

c) Número d'expedient: EMO-2016-99

d) Direcció d'Internet del perfil de contractant: https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/emc

 

2 Objecte del contracte

a) Tipus de contracte: subministraments

b) Descripció de l'objecte: Subministrament i la instal·lació de senyals turístics a les carreteres del Ministeri de Foment a Catalunya.

c) Codi CPV: 34928470-3

d) Diari oficial i data de publicació de l'anunci de licitació: DOGC núm. 7140 de 13.06.2016.

 

3 Tramitació i procediment

a) Tramitació: ordinària.

b) Procediment: obert.

 

4 Valor estimat del contracte: 128.567,89 euros, IVA exclòs.

 

5 Pressupost base de licitació

Import net: 128.567,89 euros, IVA exclòs. Import total: 155.567,15 euros, IVA inclòs.

 

6 Adjudicació

Data: 20.09.2016

 

7 Formalització

a) Data: 03.10.2016

b) Contractista: GIVASA, SA.

c) Nacionalitat: espanyola.

d) Import d'adjudicació. Import net: 102.547,40 euros, IVA exclòs. Import total 124.082,35 euros, IVA inclòs.

 

Barcelona, 10 d'octubre de 2016

 

Xavier Gibert i Espier

Secretari general