Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI de notificació de diversos actes administratius dictats en expedients sancionadors en matèria de turisme
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7228
Fecha Disposición :
10/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
Departament d'Empresa i Coneixement
 

Els Serveis Territorials del Departament d'Empresa i Coneixement a les Terres de l'Ebre han emès els actes administratius, les dades dels quals figuren a l'annex d'aquest anunci. Intentada la notificació corresponent, aquesta no s'ha pogut dur a terme.

Consegüentment, i d'acord amb el que preveuen els articles 59.5 i 61 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, es comunica a les persones interessades que, per tal que puguin tenir coneixement del contingut íntegre dels actes administratius que s'esmenten, poden comparèixer a les dependències dels Serveis Territorials del Departament d'Empresa i Coneixement, carrer Montcada, 32, 43500 Tortosa, en els terminis indicats a l'annex, a comptar des de l'endemà de la data de publicació d'aquest anunci al DOGC.

 

Contra aquests actes administratius, les persones interessades poden presentar-hi al·legacions o interposar-hi el tipus de recurs que s'especifiquen a l'annex, en cada cas.

 

 

Tortosa, 10 d'octubre de 2016

 

 

Mercè Miralles Guerrero

Directora dels Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre

 

 

ANNEX

 

Expedient: G0918/018/16

Persona interessada: HENDRIK DANIEL WORMSBECHER i CHANDROA NYVANN WORMSBECHER

Acte administratiu que es notifica: Resolució expedient sancionador

Data de l'acte administratiu: 20.9.2016

Recurs que es pot interposar i termini: Recurs d'alçada, davant el director general de Turisme, en el termini d'un mes.

 

Expedient: G0918/027/16

Persones interessades: GLENNIS VALERIE REGELOUS

Actes administratius que es notifiquen: Proposta de resolució de l'expedient sancionador

Data dels actes administratius: 16.9.2016

Recurs que es pot interposar i termini: al·legacions, davant la instructora, en el termini de 10 dies hàbils