Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI de notificació de resolució d'un acte administratiu
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7228
Fecha Disposición :
10/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
Consorci d'Educació de Barcelona
La gerent del Consorci d'Educació de Barcelona ha dictat una resolució d'un recurs de reposició sobre l'accés a una informació pública, les dades del qual figuren en l'annex d'aquest Anunci. Intentada la notificació, aquesta no s'ha pogut dur a terme.

En conseqüència, i d'acord amb allò que preveuen l'article 58.4a) de la Llei 26/2010 de 3 d'agost de règim jurídic i del procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 44 i 46 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, es comunica a la persona interessada per tal que tingui coneixement íntegre de l'acte indicat i pugui interposar recurs, pot comparèixer a les dependències del Consorci d'Educació de Barcelona (Plaça Urquinaona, 6, planta 5a, Serveis Jurídics, de dilluns a divendres de 9 a 15 hores) dins el termini indicat a l'annex, comptador a partir de l'endemà de la publicació d'aquest Anunci al DOGC.
Barcelona, 10 d'octubre de 2016
Mercè Massa Rincón

GerentAnnex
Persona interessada: Edgar Cano Calatayud

Acte administratiu que es notifica: resolució del recurs de reposició

Data de l'acte administratiu: 6 de setembre de 2016.

Recursos que s'hi poden interposar: contenciós administratiu en el termini de 2 mesos des de l'endemà de la publicació d'aquest Anunci al DOGC.