Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI de procediment obert per a la licitació d'un contracte de serveis (exp. ACPC-CT-61.16)
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7229
Fecha Disposición :
10/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
Agència Catalana del Patrimoni Cultural
--1 Entitat adjudicadora

a) Agència Catalana del Patrimoni Cultural.

b) Número d'expedient: ACPC-CT-61.16.
--2 Objecte del contracte

a) Direcció, redacció dels informes i de la memòria i execució de la intervenció arqueològica al teatre romà de Tarragona.

b) Divisió en lots: No.

c) Lloc d'execució: Tarragona.

d) Termini d'execució: 2 mesos, computats com a 60 dies naturals.

e) Codi CPV: 71351914-3.
--3 Tramitació, procediment i criteris de valoració

a) Tramitació: ordinària.

b) Procediment: obert.

c) Criteris de valoració:

- Valoració subjecta a judici de valor (sobre B):

Mitjans humans i materials: fins a un màxim de 20 punts.

Programa de treball: fins a un màxim de 10 punts.

Millores. Noves aportacions al projecte: fins a un màxim de 10 punts.

Mesures de protecció de l'entorn i del medi ambient: fins a un màxim de 9 punts

- Valoració automàtica (sobre C):

Oferta econòmica: fins a un màxim de 51 punts.

D'acord amb el que estableix l'annex III del plec de clàusules administratives particulars.
--4 Pressupost base de licitació: 104.989,91 euros (IVA inclòs).
--5 Valor estimat del contracte: 86.768,52 euros (IVA exclòs).
--6 Garantia provisional: dispensada, d'acord amb l'article 103 del TRLCSP.
--7 Garantia definitiva: 5 % de l'import d'adjudicació (IVA exclòs).
--8 Obtenció de la documentació i informació: Agència Catalana del Patrimoni Cultural, Portaferrissa, 1 (Palau Moja), 08002 Barcelona, tel. 93.316.28.00.
--9 Requisits específics del contractista

Mitjans d'acreditació de la solvència econòmica, financera i tècnica: d'acord amb l'annex II del plec de clàusules administratives particulars.
--10 Presentació d'ofertes

a) Data límit de presentació:

Fins a les 14 hores del quinzè dia natural, comptat a partir de l'endemà de la publicació d'aquest Anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Si el termini finalitza en dissabte o dia festiu, es prorrogarà fins al dia hàbil següent.

b) Documentació que cal presentar: la que s'especifica a la clàusula vuitena del plec de clàusules administratives particulars que regeix aquest contracte.

c) Lloc de presentació: Registre d'entrada de documents de l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural, Portaferrissa, 1 (Palau Moja), 08002 Barcelona, horari de 9 a 14 hores de dilluns a divendres.

També es poden presentar les proposicions en qualsevol oficina de registre de la Generalitat de Catalunya o de l'Administració pública local o estatal o a les oficines de Correus.

Si les proposicions no es presenten al Registre d'entrada de documents, cal comunicar a la Gerència de l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural, mitjançant un correu electrònic (contractacio.acdpc@gencat.cat), el mateix dia de finalització del termini de presentació de sol·licituds, que s'han dipositat els sobres per a la licitació, i fer-hi constar l'hora, la data i el lloc on s'han dipositat.

d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: 2 mesos.

e) Admissió de variants: en aquest procediment d'adjudicació no s'admeten variants o alternatives dels licitadors a les condicions o els termes d'execució de l'objecte del contracte.

 

--11 Obertura de les ofertes

- Criteris subjectes a un judici de valor (sobre B):

El 15 de novembre de 2016, a les 12 hores, a la seu de l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural, Portaferrissa, 1 (Palau Moja), 08002 Barcelona.

- Criteris de valoració automàtica (sobre C): s'informarà de la data d'obertura en el perfil del contractant de l'òrgan de contractació.

 

--12 Condicions essencials d'execució

Els contractistes estaran obligats a proporcionar a l'Administració contractant la informació a la qual es refereix l'article 228 bis del Text refós de la Llei de contractes del sector públic. Vegeu el plec de clàusules administratives.

 

--13 Despeses de l'anunci: aniran a càrrec de l'adjudicatari.

 

--14 Pàgina web on hi ha la informació relativa a aquesta licitació: https://contractaciopublica.gencat.cat.
Barcelona, 10 d'octubre de 2016
Àlex Susanna i Nadal

Director