Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI de notificació en procediment d'actes administratius
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7258
Fecha Disposición :
10/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
L'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ha dictat resolució en els expedients administratius, les dades dels quals figuren a l'annex d'aquest Anunci. Intentada la notificació, aquesta no s'ha pogut dur a terme.

La disposició transitòria tercera de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estableix el règim transitori dels procediments.

Consegüentment, d'acord amb el que preveuen els articles 59 i 61 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, per tal que les persones interessades tinguin coneixement del contingut íntegre de l'acte administratiu i puguin formular-hi al·legacions i/o interposar recurs, poden comparèixer a les dependències de l'AGAUR, passeig Lluís Companys, 23, 08010 de Barcelona, en el termini de 10 dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquest Anunci al DOGC.

En cas que les persones interessades no compareguin a les dependències de la AGAUR dins el termini esmentat, la notificació de l'acte administratiu s'entendrà produïda a tots els efectes legals des del dia següent al venciment del termini assenyalat per comparèixer.
Barcelona, 10 de novembre de 2016
Jordi Mas i Castellà

Director executiu

Annex
Núm. d'expedient: 2014 GRAL 16816

Persona física/jurídica interessada: 38870990R

Acte administratiu que es notifica: Resolució de recurs de reposició

Data de l'acte administratiu: 6 de juny de 2016
Núm. d'expedient: 2014 GRAL 47859

Persona física/jurídica interessada: 47737586M

Acte administratiu que es notifica: Resolució d'incidència

Data de l'acte administratiu: 2 d'agost de 2016
Núm. d'expedient: 2015 GRAL 6694

Persona física/jurídica interessada: 49073541M

Acte administratiu que es notifica: Resolució de recurs de reposició

Data de l'acte administratiu: 14 de setembre de 2016
Núm. d'expedient: 2015 GRAL 12484

Persona física/jurídica interessada: 47964193Q

Acte administratiu que es notifica: Resolució de recurs de reposició

Data de l'acte administratiu: 27 d'octubre de 2016

 

Núm. d'expedient: 2015 GRAL 37020

Persona física/jurídica interessada: 41550672E

Acte administratiu que es notifica: Resolució de recurs de reposició

Data de l'acte administratiu: 11 d'octubre de 2016

 

Núm. d'expedient: 2015 GRAL 46081

Persona física/jurídica interessada: 44458983Y

Acte administratiu que es notifica: Resolució de recurs de reposició

Data de l'acte administratiu: 5 de setembre de 2016

 

Núm. d'expedient: 2015 GRAL 59088

Persona física/jurídica interessada: 78099684X

Acte administratiu que es notifica: Resolució de recurs de reposició

Data de l'acte administratiu: 22 d'agost de 2016

 

Núm. d'expedient: 2015 GRAL 59339

Persona física/jurídica interessada: 47756013D

Acte administratiu que es notifica: Resolució de recurs de reposició

Data de l'acte administratiu: 4 de juliol de 2016

 

Núm. d'expedient: 2015 GRAL 64003

Persona física/jurídica interessada: 39472815P

Acte administratiu que es notifica: Resolució de recurs de reposició

Data de l'acte administratiu: 2 de setembre de 2016
Núm. d'expedient: 2014 MOBINT 3159-318W16

Persona física/jurídica interessada: 47253703L

Acte administratiu que es notifica: Resolució de revocació

Data de l'acte administratiu: 12 de setembre de 2016
Núm. d'expedient: 2015 MOBINT 2751

Persona física/jurídica interessada: 39409440K

Acte administratiu que es notifica: Resolució de recurs de reposició

Data de l'acte administratiu: 7 d'abril de 2016