Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre publicació de la convocatòria dels processos de selecció per a la constitució i funcionament de dues borses de treball per a la cobertura de les necessitats de personal no permanent, en règim laboral temporal, de les categories professionals de tècnic/a mitjà/ana en treball social (A2) i tècnic/a mitjà/ana d'educació (A2), i les bases que els han de regir
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7286
Fecha Disposición :
10/01/2017
Fecha Publicación :
13/01/2017
Órgano Emisor :
Ajuntament de Tortosa
La Junta de Govern Local en sessió de data 19 de desembre de 2016, ha acordat convocar els processos de selecció, mitjançant el sistema de concurs oposició lliure, per a la constitució i funcionament de dues borses de treball, per a la cobertura de les necessitats de personal no permanent, en règim laboral temporal, de les categories professionals de tècnic/a mitjà/na en treball social i tècnic/a mitjà/na d'educació, totes dues amb subgrup de classificació professional A2, a l'Ajuntament de Tortosa, amb expedient de referència 2016-RRH-C0503-000011; i aprovar-ne les bases que els han de regir.

Les bases amb les condicions que regeixen aquesta convocatòria apareixen publicades íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 6, de data 10 de gener de 2017.

El termini per a la presentació de sol·licituds comença l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i finalitzarà als vint dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació del seu extracte, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

La resolució per la qual es declari aprovada la llista provisional de persones admeses i excloses, en la qual s'indicarà el lloc on es trobi exposada al públic les llistes així com l'hora i el lloc de començament de les proves, i l'ordre d'actuació de les persones aspirants es publicarà, en el termini d'un mes un cop hagi finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, al tauler d'anuncis, a la plana web de l'Ajuntament de Tortosa i al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, substituint aquesta publicació la notificació individual a les persones interessades, de conformitat amb l'article 45.1.b) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

No obstant això, la publicació referida pot ser substituïda per una notificació personal a cadascuna de les persones aspirants, d'acord amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

Els successius anuncis relatius a aquesta convocatòria es faran públics al tauler d'anuncis i a la plana web de l'Ajuntament de Tortosa.

 

Tortosa, 10 de gener de 2017

 

Ferran Bel i Accensi

Alcalde