Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre aprovació definitiva del Projecte de reurbanització del carrer València, tram entre el carrer Girona i el Torrent Santa Anna
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7286
Fecha Disposición :
10/01/2017
Fecha Publicación :
13/01/2017
Órgano Emisor :
Ajuntament de Premià de Mar
Per Junta de Govern Local de data 27 de juliol de 2016 es va aprovar inicialment el "Projecte de reurbanització del carrer València, tram entre el carrer Girona i el Torrent Santa Anna" exposant-lo al públic mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 03.08.16, a la web municipal i al tauler d'anuncis de la Corporació als efectes d'informació pública, i va quedar aprovat definitivament en data 09.01.17 en no haver-se presentat al·legacions ni reclamacions i l'informe de l'Agència Catalana de l'Aigua és favorable.

La qual cosa es fa pública als efectes de l'article 38.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

 

Premià de Mar, 10 de gener de 2017

 

Miquel Buch i Moya

Alcalde