Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre aprovació inicial de la modificació de les Normes de planejament urbanístic en l'àmbit del Torrent dels Moros
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7212
Fecha Disposición :
09/09/2016
Fecha Publicación :
23/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de Tossa de Mar
Aprovat inicialment el projecte de modificació de les Normes de Planejament Urbanístic de Tossa de Mar en l'àmbit de l'antiga UA Torrent dels Moros amb l'objectiu de possibilitar la implantació d'un establiment comercial en els terrenys situats entre el vial acabat en cul de sac perpendicular al carrer Francesc Macià, el mateix carrer Francesc Macià, el carrer Lluís Companys i el Pla de Millora Urbana Carretera de Lloret així com l'estudi d'avaluació de la mobilitat generada que l'acompanya, de conformitat amb l' article 85.4 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d' agost, es sotmet a informació pública pel termini d'un mes, a comptar des de la data de publicació en Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals situades en el carrer Església, 4 perquè es formulin les al·legacions que s' estimin pertinents durant l'horari d'oficines.

Queden suspeses les aprovacions, autoritzacions i llicències urbanístiques en aquelles àrees les noves determinacions dels quals suposin modificació del règim urbanístic vigent.

Les àrees afectades són les que figuren al plànol següent.

 

Nueva imagen  copia
 

Tossa de Mar, 9 de setembre de 2016

 

Gisela Saladich Parés

Alcaldessa