Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre aprovació inicial de la modificació del Pla general, zona 3d
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7212
Fecha Disposición :
09/09/2016
Fecha Publicación :
23/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de Tossa de Mar
Aprovada inicialment la proposta de modificació de l'article 35.6.f) de les Normes Urbanístiques del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Tossa de Mar, de conformitat amb l'article 85.4 del Text refós de la Llei d'urbanisme aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, es sotmet a informació pública pel termini d'un mes a comptar des de la data de publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.Durant aquest termini pot ser examinat per qualsevol interessat a les dependències municipals situades a C/ Església, 4, Tossa de Mar, per formular les al·legacions que s'estimin pertinents durant l'horari d'oficines.

Queden suspeses les aprovacions, autoritzacions i llicències urbanístiques en aquelles àrees les noves determinacions dels quals suposin una modificació del règim urbanístic vigent.

Les àrees afectades són les que figuren al següent plànol.

 

zona 3d  copia
 

Tossa de Mar, 9 de setembre de 2016


Gisela Saladich Parés

Alcaldessa