Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre aprovació inicial de la modificació puntual del Pla general zona 15
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7209
Fecha Disposición :
09/09/2016
Fecha Publicación :
20/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de Tossa de Mar
Aprovada inicialment la proposta de modificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Tossa de Mar que possibilitar l'ampliació de l'activitat hotelera a la clau 15.1 i 2, de conformitat amb l'article 85.4 del Text refós de la Llei d'urbanisme aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, es sotmet a informació pública pel termini d'un mes a comptar des de la data de publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Durant aquest termini pot ser examinat per qualsevol interessat a les dependències municipals situades a C/ Església, 4, Tossa de Mar, per formular les al·legacions que s'estimin pertinents durant l'horari d'oficines.

Queden suspeses les aprovacions, autoritzacions i llicències urbanístiques en aquelles àrees les noves determinacions dels quals suposin una modificació del règim urbanístic vigent.

Les àrees afectades són les que figuren al següent plànol.

 

Tossa de Mar, 9 de setembre de 2016

 

Gisela Saladich Parés

Alcaldessa

 

 

Annex

Plànol

 

zona 15  copia