Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre aprovació de l'oferta pública d'ocupació per a l'any 2016
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7258
Fecha Disposición :
09/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola
De conformitat amb els articles 21.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, posats en relació amb l'article 13.h) dels Estatuts de l'entitat, la presidenta del Consorci és competent per a l'aprovació de l'oferta pública d'acord amb el pressupost i la plantilla aprovats, així com per a l'aprovació de les bases de les proves per a la selecció del personal i per a la convocatòria del procés selectiu que se'n deriva.

Tanmateix, amb data 15 de març de 2016 la presidenta de l'ens delegà competències a favor de la vicepresidenta executiva, entre les que s'inclouen aprovar l'oferta pública d'ocupació, d'acord amb el pressupost i la plantilla aprovades per l'Assemblea General, aprovar les bases de les proves per a la selecció de personal i pels concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques.

Amb data 18 d'octubre de 2016 la vicepresidenta executiva del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola ha emès un decret d'aprovació de l'oferta pública d'ocupació de l'entitat per al 2016, amb la següent resolució:

 

"1.- Aprovar l'oferta pública d'ocupació d'aquesta corporació per l'any 2016 en els següents termes:

 

PERSONAL FUNCIONARI/TORN LLIURE

 

PLAÇA

Nº VACANTS

ESCALA

SUBESCALA

GRUP

SISTEMA DE SELECCIÓ

TÈCNIC AUXILIAR D'OBRES

1

Administració especial

Tècnica

C1

concurs-oposició

  PERSONAL FUNCIONARI/PROMOCIÓ INTERNA

 

PLAÇA

Nº VACANTS

ESCALA

SUBESCALA

GRUP

SISTEMA DE SELECCIÓ

TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL

1

Administració general

Administrativa

A2

concurs-oposició

ADMINISTRATIU

1

Administració general

Administrativa

C1

concurs-oposició

AUXILIAR D'ÚS PÚBLIC, DIVULGACIÓ I EDUCACIÓ AMBIENTAL

1

Administració especial

Serveis especials

C1

concurs-oposició

  PERSONAL LABORAL/PROMOCIÓ INTERNA

 

PLAÇA

Nº VACANTS

CATEGORIA PROFESSIONAL

GRUP

SISTEMA DE SELECCIÓ

OPERARI DE CAMP I PREVENCIÓ D'INCENDIS

8

Personal de serveis auxiliars

C2

concurs-oposició

 

 

2.- Publicar la present resolució al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, trametre còpia a la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat de Catalunya, remetre l'acord aprovatori a l'Administració General de l'Estat, notificar-la als representants de personal, tant funcionari com laboral, i si s'escau, a les seccions sindicals."

 

Barcelona, 9 de novembre de 2016

 

Sebastià Grau Àvila

Secretari