Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI de licitació d'un contracte de serveis (02/G935 N- Producció Fira del Llibre de Bolonya 2017)
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7286
Fecha Disposición :
09/01/2017
Fecha Publicación :
13/01/2017
Órgano Emisor :
Institut Ramon Llull
L'Institut Ramon Llull convoca la licitació del contracte següent:
1 Entitat adjudicadora:

a) Organisme: Institut Ramon Llull

b) Dependència que tramita l'expedient: Gerència

c) Codi d'expedient:

02/G935 N- Producció Fira del Llibre de Bolonya 2017

E/R 04/ L100 E900 N- Fira del Llibre de Bolonya 2017
2 Objecte del contracte

Contractació de la construcció, producció (inclou direcció i coordinació), muntatge, desmuntatge, embalatge, transport i emmagatzematge de dues exposicions que representen la participació de Catalunya i les Illes Balears com a convidada d'honor a la 54a edició de la Fira del Llibre Infantil i Juvenil de Bolonya 2017, que es durà a terme a la ciutat de Bolonya del 3 al 6 d'abril de 2017.
3 Tramitació i procediment

a) Tramitació: ordinària

b) Procediment: obert no harmonitzat

c) Forma d'adjudicació: oferta econòmicament més avantatjosa en atenció a una pluralitat de criteris.
4. Preu màxim i valor estimat del contracte

4.a. el preu màxim per prestar aquest servei és de 98.010,00 eur (IVA inclòs).

4.b. valor estimat del contracte: 81.000,00 eur (IVA exclòs)
5. Garantia provisional: no es preveu.
6. Obtenció de la documentació i informació

A la pàgina web de l'Institut Ramon Llull es trobaran el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques que regeixen la contractació d'aquest servei: http://www.llull.cat
7. Requisits específics dels licitadors

Els documents acreditatius de solvència econòmica i financera i els acreditatius de la solvència tècnica i professional són els esmentats a la clàusula desena i a l'annex III del Plec de clàusules administratives particulars.
8. Presentació de les ofertes

8.a. data límit de presentació d'ofertes: fins a les 12 hores del dia 1 de febrer de 2017.

8.b. documentació a presentar: la requerida a la clàusula catorzena del Plec de clàusules administratives particulars.

8.c. lloc de presentació: a la seu de l'Institut Ramon Llull: avinguda Diagonal 373, 08008 Barcelona, tel. 93 467 80 00. 

8.d. horari: de 9 a 14 hores.

Les proposicions també es podran presentar a qualsevol dels registres i oficines que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En el cas d'optar per la presentació en una oficina de correus, s'ha de fer mitjançant correu administratiu (sobre obert perquè l'oferta sigui datada i segellada pel personal de l'oficina de correus abans de ser certificada). En aquest cas caldrà anunciar a l'òrgan de contractació la remissió de l'oferta mitjançant mail (licitacions@llull.cat) durant el mateix dia.
9. Obertura de les ofertes. 

L'obertura del sobre "B" corresponent a la proposició amb criteris subjectes a un judici de valor es realitzarà a les 11 hores del dia 8 de febrer de 2017. L'obertura del sobre "C" corresponent a la proposició subjectes a criteris de valoració automàtica s'indicarà en la web www.llull.cat
10. Pàgina web on figura la informació relativa a aquesta licitació: www.llull.cat.

Les despeses de publicació de l'Anunci seran a càrrec de l'adjudicatari.
Barcelona, 9 de gener de 2017
Josep Marcé i Calderer

Gerent