Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI de licitació d'un contracte de serveis (exp. CO-32/2016)
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7285
Fecha Disposición :
09/01/2017
Fecha Publicación :
12/01/2017
Órgano Emisor :
Centre d'Estudis d'Opinió
1. Entitat adjudicadora

a) Organisme: Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat de Catalunya (CEO).

b) Dependència que tramita l'expedient: Àrea de Serveis Generals i Administració.

c) Obtenció de documentació i informació:

Centre d'Estudis d'Opinió.

C. Pau Claris, 138, 4a planta.

Barcelona 08009.

Telèfon: 93 496 05 74.

Correu electrònic: administracio.ceo@gencat.cat

Perfil de contractant:

http://ceo.gencat.cat https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/
cap.pscp?department=11000&reqCode=viewDetail&keyword=&idCap=203561&ambit=1&


 

2. Objecte del contracte

a) Tipus: servei.

b) Descripció: treballs de camp de Tres Baròmetres d'Opinió Política, 2017.

c) Divisió per lots i nombre de lots: no.

d) Termini d'execució: la durada del contracte s'inicia l'endemà de la seva signatura i finalitza amb l'acompliment del calendari de treball que consta en la prescripció 2 del Plec de prescripcions tècniques, on es preveuen també els terminis parcials d'execució. La durada màxima serà la que es preveu en dita prescripció. Cas que es produís una modificació del calendari la durada del contracte seria, com a màxim, la data que s'indica en dita prescripció.

e) Admissió de pròrroga: no es preveu.

f) Codi CPA 73.20.13 i Codi CPV 79320000-3.

 

3. Tramitació i procediment

a) Tramitació: ordinària i anticipada.

b) Procediment: obert.

c) Criteris d'adjudicació: diversos criteris d'adjudicació, segons el que preveu el Plec de clàusules administratives particulars (PCAP).

 

4. Preu del contracte

a) Pressupost de licitació: 128.700,00 euros, IVA exclòs. L'import corresponent a l'IVA és de 27.027,00 euros. El pressupost de licitació inclòs l'IVA és de 155.727,00 euros.

b) Valor estimat del contracte: 128.700,00 euros, IVA exclòs.

 

5. Garanties exigides

a) Provisional: no es requereix.

b) Definitiva: 5% del pressupost base de licitació, IVA exclòs.

 

6. Requisits específics del contractista

Acreditació de la solvència econòmica, financera i tècnica o professional d'acord amb el que especifica la clàusula desena del PCAP.

 

7. Presentació d'ofertes

a) Data límit de presentació: a les 14 hores del quinzè dia natural comptat a partir de la publicació d'aquest anunci al DOGC (si el termini finalitza en dissabte, diumenge o festiu, s'entendrà prorrogat fins al dia hàbil següent). En tot cas es publicarà al Perfil de contractant l'últim dia de presentació d'ofertes.

b) Documentació que s'ha de presentar: dos sobres (A i B), tal com s'especifica en la clàusula onzena del PCAP.

c) Lloc de presentació: registre del CEO, carrer Pau Claris, 138, 4ª planta, 08009 Barcelona.

d) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta: el previst a l'article 161 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

 

8. Obertura de les ofertes

L'acte públic d'obertura del sobre B tindrà lloc al CEO, carrer Pau Claris, 138, 4ª planta de Barcelona. El dia i hora d'aquest acte es publicarà en el Perfil de contractant del CEO.

 

9. Criteris d'adjudicació

Els criteris d'adjudicació i el sistema de puntuació estan detallats en la clàusula 14.3 i 14.4 del PCAP i en l'apartat Q del Quadre de característiques. Tot seguit s'enuncien indicant en cada criteri només la puntuació màxima:

a) Oferta econòmica: fins a 40 punts.

b) Criteris quantificables de forma automàtica diferents de l'oferta econòmica: fins a 60 punts.

 

10. Despeses de l'Anunci

Són a càrrec de l'adjudicatari per un import màxim de 600,00 euros.

 

11. Integrants de la Mesa de contractació

Són les persones que consten en la clàusula dotzena del PCAP i en l'apartat P del Quadre de característiques.

 

12. Altres informacions

Els plecs i tota la documentació d'aquesta licitació, els avisos relatius a la tramitació de l'expedient, la puntuació de les ofertes i l'adjudicació es poden consultar al Perfil de contractant del CEO.

 

Barcelona, 9 de gener de 2017

 

Jordi Argelaguet i Argemí

Director