Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre aprovació d'un projecte d'obres (exp. 1018/2016)
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7286
Fecha Disposición :
09/01/2017
Fecha Publicación :
13/01/2017
Órgano Emisor :
Ajuntament de la Pobla de Montornès
Aprovada inicialment la modificació del projecte "Enderroc escoles per implantació de serveis municipals" així com la seva tramitació amb caràcter d'urgència, per Resolució de l'Alcaldia de 09/01/2017, resta sotmès l'expedient a informació pública a efectes d'al·legacions per termini de quinze dies, entenent-se que, de no produir-se'n, restarà elevat a definitiu sense més tràmit.

La qual cosa es fa pública de conformitat amb l'art. 37 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis. 

La Pobla de Montornès, 9 de gener de 2017

 

Josep Maria Santamaria Puig

Alcalde