Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre aprovació de la Memòria valorada de les obres de construcció d'una rampa al local social de Saulons d'en Deu
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7286
Fecha Disposición :
09/01/2017
Fecha Publicación :
13/01/2017
Órgano Emisor :
Ajuntament de Bigues i Riells
Per decret de l'alcaldia de data 28 de desembre de 2016, s'ha aprovat la memòria valorada per les obres de construcció d'una rampa al local social de Saulons d'en Déu, on s'ha acordat:

 

Primer: Aprovar la Memòria Valorada per les obres de construcció d'una rampa al local social de Saulons d'en Deu, amb un pressupost de contracte de 12.390,12 eur (IVA inclòs).

 

Segon: Publicar els presents acords al Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Butlletí informatiu local, i inserir-ho al tauler d'anuncis de la corporació.

 

El que es posa en general coneixement, a fi de que qualsevol interessat pugui consultar l'expedient.

 

Bigues i Riells, 9 de gener de 2017

 

Joan Josep Galiano Peralta

Alcalde