Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre aprovació de la Memòria valorada de les obres de manteniment del paviment del camí de can Segimon
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7286
Fecha Disposición :
09/01/2017
Fecha Publicación :
13/01/2017
Órgano Emisor :
Ajuntament de Bigues i Riells
Per decret d'alcaldia de data 29 de desembre de 2016, s'ha aprovat la memòria valorada de les obres de manteniment del paviment del Camí de Can Segimon, on s'ha acordat:

 

Primer: Aprovar la Memòria Valorada per a les obres de manteniment del paviment del camí de Can Segimon, redactada pels serveis tècnics municipals, amb un pressupost de contracte de 18.004,80eur (IVA inclòs).

 

Segon: Publicar els presents acords al Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Butlletí informatiu local, i inserir-ho al tauler d'anuncis de la Corporació.

 

El que es posa en general coneixement, a fi de que qualsevol interessat pugui consultar l'expedient.

 

Bigues i Riells, 9 de gener de 2017

 

Joan Josep Galiano Peralta

Alcalde