Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI pel qual es fa pública la formalització de dos contractes amb clau de referència CTN1600663 i CTN1600536
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7286
Fecha Disposición :
09/01/2017
Fecha Publicación :
13/01/2017
Órgano Emisor :
Agència Catalana de l'Aigua
En compliment del que estableix l'article 154 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, mitjançant aquest anunci es fa pública la formalització dels contractes dels expedients que s'indiquen:

 

Entitat adjudicadora: Agència Catalana del Agua, empresa pública adscrita al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

Dependència que tramita l'expedient: Departament de Contractació.

Correu electrònic de contacte: mcreus@gencat.cat;agFebas@gencat.cat

Codi de l'expedient: CTN1600663

Objecte del contracte: SERVEI D'AUDITORIA DELS COMPTES ANUALS DE L'AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA PER ALS ANYS 2016 I 2017

Tramitació: ordinària.

Procediment: obert.

Pressupost de licitació: 52.000,00 eur, IVA exclòs (62.920,00 eur euros IVA inclòs)

Data d'adjudicació: 7 de desembre de 2016.

Contractista: CORTÉS Y ASOCIADOS AUDITORES, S.L

Import d'adjudicació: 29.990,00 euros, IVA exclòs (36.287,90 euros, IVA inclòs)

Data de formalització del contracte: 14 de desembre de 2016

 

Entitat adjudicadora: Agència Catalana del Agua, empresa pública adscrita al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

Dependència que tramita l'expedient: Departament de Contractació.

Correu electrònic de contacte: mcreus@gencat.cat;agFebas@gencat.cat

Codi de l'expedient: CTN1600536

Objecte del contracte: PROJECTE CONSTRUCTIU PER LA REHABILITACIÓ DELS BLINDATGES DE LES 4 VÀLVULES DE SERVEI DELS DESGUASSOS DE FONS I ELS SEUS CONDUCTES, DE L'ADDUCCIÓ DEL GRUP DE DESGUASSOS DE FONS MARGE DRET I DE LA XARXA DE DRENATGE DE LA PRESA DE SAU.

Tramitació: ordinària.

Procediment: obert.

Pressupost de licitació: 45.000,00 eur, IVA exclòs (54.450,00 eur euros IVA inclòs)

Data d'adjudicació: 12 de desembre de 2016.

Contractista: AQUATEC PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, SAU

Import d'adjudicació: 29.205,00 euros, IVA exclòs (35.338,05 euros, IVA inclòs)

Data de formalització del contracte: 22 de desembre de 2016

 

Barcelona, 9 de gener de 2017


 

Anna M. Ribó Mesquida

Cap del Departament de Contractació