Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de serveis (exp. CA 201615)
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7209
Fecha Disposición :
08/09/2016
Fecha Publicación :
20/09/2016
Órgano Emisor :
Institut de Seguretat Pública de Catalunya
_1 Entitat adjudicadora

a) Organisme: Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

b) Dependència: Subdirecció General d'Administració i Suport Acadèmic.

c) Obtenció de documentació i informació:

c.1) Dependència: Secció de Contractació i Gestió Pressupostària de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

c.2) Domicili: ctra. C-17, Barcelona-Ripoll, km 13,5.

c.3) Localitat i codi postal: 08100 Mollet del Vallès (Vallès Oriental).

c.4) Telèfon: 93.567.50.00.

c.5) Telefax: 93.567.51.30.

c.6) Adreça electrònica: contractacio_ispc@gencat.cat.

c.7) Perfil de contractant: inclòs a la plataforma de contractació pública de la Generalitat de Catalunya, http://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/ispc.

c.8) Data límit d'obtenció de documentació i informació: sis dies naturals anteriors a la data límit de presentació d'ofertes.

d) Número d'expedient: CA 201615.

 

_2 Objecte del contracte

a) Tipus: contracte administratiu de serveis.

b) Descripció de l'objecte: serveis de formació en llengua anglesa adaptada a la tasca policial de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya per al curs acadèmic 2016-2017.

c) Divisió per lots i nombre de lots o unitats: no hi ha fraccionament de l'objecte del contracte.

d) Lloc d'execució: d'acord amb el que preveu el Plec de prescripcions tècniques.

e) Termini d'execució o lliurament: des de l'1 de setembre de 2016, o des de la data de formalització del contracte si és posterior, fins al 31 d'agost de 2017.

f) Admissió de pròrroga: no es preveu la realització de cap pròrroga.

g) Establiment d'un acord marc: no escau.

h) Sistema dinàmic d'adquisició: no escau.

i) CPV (referència de nomenclatura): 80500000-9.

j) CPA: 85.89.11.

 

_3 Tramitació i procediment

a) Tramitació: ordinària i expedient condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost de la institució. Despesa d'abast pluriennal aprovada per acord de govern en data 14 de juny de 2016.

b) Procediment: obert.

c) Forma d'adjudicació: selecció de l'oferta econòmicament més avantatjosa amb diversos criteris d'adjudicació, no subjecte a regulació harmonitzada, amb fonament en els articles 109, 138.2 i 157 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP).

d) Criteris d'adjudicació:

d.1) Criteris avaluables de forma automàtica: preu, fins a 60 punts.

d.2) Criteris que depenen d'un judici de valor: memòria explicativa i millores, fins a 40 punts.

d.3) Criteris d'adjudicació en cas d'empat entre les ofertes: té preferència el licitador o licitadora que acrediti el percentatge més alt de personal discapacitat contractat, superior al 2% del total de la plantilla.

d.4) S'estableix procediment per apreciar el caràcter anormal o desproporcionat de les ofertes.

 

_4 Valor estimat del contracte: 116.875,00 eur. Estimació d'opcions eventuals 2016 i 2017: 0 eur. Estimació d'eventuals modificacions 2016: 3.310,00 eur. Estimació d'eventuals modificacions 2017: 20.065,00 eur.

a) Valor any 2016: 16.550,00 eur.

b) Valor any 2017: 100.325,00 eur.

 

_5 Pressupost base de licitació

a) Import net any 2016: 13.240,00 eur. Opcions contractuals: 0 eur. IVA (exempt): 0 eur. Import total: 13.240,00 eur.

b) Import net any 2017: 80.260,00 eur. Opcions contractuals: 0 eur. IVA (exempt): 0 eur. Import total: 80.260,00 eur.

 

_6 Garanties exigides

a) Provisional: no se n'exigeix, atenent les circumstàncies concurrents del contracte, d'acord amb l'article 103 del TRLCSP.

b) Definitiva: 5% del preu d'adjudicació, sense IVA.

 

_7 Requisits específics del contractista

a) Classificació del contractista: no es requereix.

b) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional: d'acord amb l'annex 2 del Plec de clàusules administratives particulars.

 

_8 Presentació d'ofertes o de les sol·licituds de participació

a) Data límit de presentació: quinze dies naturals a partir de l'endemà de la data de publicació de l'anunci al DOGC, fins a les 14 hores (si el termini finalitza en dissabte, diumenge o festiu a Mollet del Vallès, s'entendrà prorrogat fins al dia hàbil següent).

b) Modalitat de presentació: la documentació que s'indica a la clàusula 9 dels plecs de clàusules administratives particulars, d'acord amb els annexos adjunts a aquest mateix Plec, cal presentar-la en tres sobres, amb el contingut següent:

b.1) Sobre A: documentació general de l'entitat.

b.2) Sobre B: proposició tècnica. En aquest sobre s'hi ha de consignar la documentació que s'ha de valorar d'acord amb els criteris d'adjudicació que depenen d'un judici de valor. Aquest sobre és el que s'obrirà en la primera sessió pública de la Mesa de Contractació.

b.3) Sobre C: proposició econòmica i documentació relativa a criteris avaluables de forma automàtica. En aquest sobre s'hi ha de consignar la documentació que s'ha de valorar d'acord amb els criteris d'adjudicació avaluables de forma automàtica. Aquest sobre és el que s'obrirà en la segona sessió pública de la Mesa de Contractació.

c) Lloc de presentació:

c.1) Dependència: Registre oficial de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Edifici A: de govern.

c.2) Domicili: ctra. C-17, Barcelona-Ripoll, km 13,5.

c.3) Localitat i codi postal: 08100 Mollet del Vallès (Vallès Oriental). Per a presentacions efectuades per correu, consigneu l'apartat de correus 158.

c.4) Adreça electrònica: contractacio_ispc@gencat.cat.

d) Admissió de variants: no se n'admeten.

e) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir l'oferta: tres mesos des de l'obertura de proposicions.

 

_9 Obertura de les ofertes

a) Lloc: seu de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

b) Domicili: ctra. C-17, Barcelona-Ripoll, km 13,5.

c) Localitat i codi postal: 08100 Mollet del Vallès (Vallès Oriental).

d) Data i hora: la primera sessió pública d'obertura tindrà lloc el sisè dia hàbil següent a la data límit de presentació d'ofertes, a les 13 hores. De la data de la segona sessió pública s'informarà exclusivament a través del perfil de contractant.

 

_10 Despeses de publicitat

Les despeses de publicitat són a càrrec de l'adjudicatari o adjudicatària d'acord amb l'import detallat a l'apartat P del Quadre de característiques del contracte.
_11 Altres informacions

Segons el que estableixen l'article 105 del TRLCSP i l'article 9 del Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública, en aquest contracte es preveuen les modificacions següents:

- La cessió del contracte es tramitarà com una modificació.

- La successió en la persona del contractista, per fusió, absorció, escissió, aportació o transmissió d'empresa o branca d'activitat.

D'acord amb la disposició addicional 3a de la Llei 3/2015, de l'11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives, es preveu la modificació següent:

- Aquest contracte podrà ser modificat, per raons d'interès públic relacionades amb mesures d'estabilitat pressupostària, amb una baixa de fins al 20% de l'objecte i el preu del contracte.

Així mateix, tenint en compte, en aquests moments, la dificultat de previsió d'activitats formatives objecte del contracte, el nombre final d'alumnes i les dates definitives de realització, és convenient preveure possibles modificacions contractuals fins a un màxim d'un 25% del valor global dels cursos.

Les proposicions també es poden trametre per correu dins el termini d'admissió. En aquest cas, cal justificar la data d'imposició de la tramesa a l'oficina de correus i comunicar a l'òrgan de contractació la remissió de l'oferta mitjançant un correu electrònic abans de les 14 hores del mateix dia.
Mollet del Vallès, 8 de setembre de 2016
Annabel Marcos i Vilar

Directora