Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre contractació laboral temporal pel procediment de màxima urgència
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7228
Fecha Disposición :
08/09/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de Manresa
Per resolució del regidor delegat de Recursos Humans i Transparència de data 8 de juny de 2016 es va nomenar pel procediment de màxima urgència, la senyora Montserrat Requena Inglés, com a funcionària interina, subalterna, a partir del dia 13 de juny de 2016 i fins la data en que es resolgui la corresponent convocatòria de borsa de treball de notificador. De conformitat amb el que disposa l'article 10 del RDL 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

El que es fa públic per tal de donar compliment a la legislació vigent.

 

Manresa, 8 de setembre de 2016

 

Valentí Junyent i Torras

Alcalde president