Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre contractació laboral temporal pel procediment de màxima urgència
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7228
Fecha Disposición :
08/09/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de Manresa
Per resolució del regidor delegat de Recursos Humans i Transparència de data 6 de setembre de 2016 s'ha resolt la contractació laboral temporal per obra o servei determinat, pel procediment de màxima urgència, del senyor Jorge Blanes Priego, per realitzar tasques de professor superior del Conservatori, amb una jornada de 34'69 hores setmanals, des del dia 12 de setembre de 2016 i fins la data en què finalitzi el procés de selecció per cobrir la temporalitat. De conformitat amb el que disposen els art. 12 i 15.1.a) del RDL 2/2015, de 23 d'octubre, l'art. 2 del RD 2720/1998 de 18 de desembre i el Decret 214/90, de 30 de juliol.

El que es fa públic per tal de donar compliment a la legislació vigent.

 

Manresa, 8 de setembre de 2016

 

Valentí Junyent i Torras

Alcalde president