Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI de licitació d'un contracte de gestió de serveis públics, mitjançant concert, de 10 unitats dependents fora dels centres penitenciaris, per a la reinserció de la població penitenciària classificada en tercer grau de tractament penitenciari, mitjançant el desenvolupament d'un programa d'intervenció socioeducatiu i d'un itinerari integral de reinserció (exp. JU-24/17 GEEC JU-2016-619)
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7257
Fecha Disposición :
08/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
Departament de Justícia
_1 Entitat adjudicadora

a) Organisme: Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

b) Dependència que tramita l'expedient: Servei de Contractació, c. Pau Claris, 81, 5a planta, 08010 Barcelona, telèfon 93.316.41.00, fax 93.316.42.72, a/e contractacions.dj@gencat.cat.

c) Número d'expedient: JU-24/17 GEEC JU-2016-619.

 

_2 Objecte del contracte

a) Descripció: contracte de gestió de serveis públics, mitjançant concert, de 10 unitats dependents fora dels centres penitenciaris, per a la reinserció de la població penitenciària classificada en tercer grau de tractament penitenciari, mitjançant el desenvolupament d'un programa d'intervenció socioeducatiu i d'un itinerari integral de reinserció.

b) Divisió en lots: sí. Lot 1: gestió UD al Vallès Oriental; lot 2: gestió UD al Barcelonès (dones); lot 3: gestió UD a les Terres de l'Ebre; lot 4: gestió UD al Barcelonès (homes); lot 5: gestió UD al Baix Llobregat; lot 6: gestió UD al Bages; lot 7: gestió UD Maresme, al municipi de Vilassar de Mar; lot 8: gestió UD Vallès, al municipi de Sabadell; lot 9: gestió UD Punt i Seguit, a la ciutat de Tarragona; lot 10: gestió UD Segrià, a la ciutat de Lleida.

c) Lloc d'execució: Catalunya.

d) Termini d'execució: des de l'1 de gener de 2017, o des de la data de la signatura del contracte si aquesta és posterior, fins al 31 de desembre de 2017.

e) Codi CPV: 75231240-8.

 

_3 Tramitació i procediment

Procediment obert amb tramitació ordinària, (article 109 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic), i anticipada de despesa.

 

_4 Pressupost

El valor estimat del contracte és de 10.648.260,00 eur, distribuïts en els següents lots:

Lot 1: 2.850.052,80 eur.

Lot 2: 1.014.871,20 eur.

Lot 3: 893.928,00 eur.

Lot 4: 1.035.904,80 eur.

Lot 5: 855.374,40 eur.

Lot 6: 952.663,20 eur.

Lot 7: 785.246,40 eur.

Lot 8: 808.900,80 eur.

Lot 9: 725.659,20 eur.

Lot 10: 725.659,20 eur.

El pressupost màxim de licitació és d'1.478.250,00 eur, (IVA exempt), dividits en lots de la manera següent:

Lot 1: 395.660,00 eur.

Lot 2: 140.890,00 eur.

Lot 3: 124.100,00 eur.

Lot 4: 143.810,00 eur.

Lot 5: 121.180,00 eur.

Lot 6: 137.240,00 eur.

Lot 7: 106.580,00 eur.

Lot 8: 107.310,00 eur.

Lot 9: 100.740,00 eur.

Lot 10: 100.740,00 eur.

Aquest pressupost ha estat calculat per a 12 mesos d'execució.

 

_5 Garanties

Provisional: no és procedent.

Definitiva: 5 % de l'import d'adjudicació.

 

_6 Obtenció de documentació i informació

Es poden obtenir al web de la plataforma de serveis contractació pública (http://contractaciopublica.gencat.cat), com també al telèfon assenyalat al punt 1.b) d'aquest Anunci, fins al 19 de desembre de 2016 a les 14 hores.

 

_7 Requisits específics dels contractistes

a) Solvència: els licitadors hauran d'aportar les declaracions dels annexos 1-A, 1-C i/o 1-D conforme disposen de la suficient solvència econòmica i financera i tècnica, d'acord amb allò establert a l'annex 2 del present plec.

b) Altra documentació a presentar pels licitadors: és requisit imprescindible per licitar en aquest procediment que les empreses o entitats tinguin com objecte social l'atenció social, formativa, assistencial i de prevenció adreçada a col·lectius amb problemàtiques de delinqüència, drogodependències o exclusió social, a fi de facilitar la seva reinserció social.

b.1) Per licitar als lots 1, 2, 3, 4, 5 o 6: declaració responsable de disposar dels habitatges i de tenir les instal·lacions i l'equipament en bones condicions (segons el model de l'Annex 2.A del plec de tècniques).

b.2) Per licitar als lots 7, 8, 9 o 10: declaració responsable de tenir les instal·lacions i l'equipament en bones condicions (segons el model de l'Annex 2.B del plec de tècniques).

b.3) Obligatori per als lots 7, 8, 9 i 10: els licitadors hauran de presentar un certificat que acrediti la visita a la Unitat Dependent per a la qual es vol licitar. El certificat ha d'anar, signat i segellat pel cap del Servei de Medi Obert i Serveis Socials. La visita és obligatòria per licitar als lots 7, 8, 9 i 10. Per raons organitzatives, s'aconsella que les empreses o entitats licitadores es posin en contacte, des de l'inici del període de licitació, per tal de concertar la data i hora de visita dels immobles, amb el cap del Servei de Medi Obert i Serveis Socials (al telèfon de contacte que figura en el punt 8 del plec de prescripcions tècniques).

Restaran exempts de realitzar les visites aquelles empreses o entitats que han prestat serveis en els edificis objecte de licitació dels lots 7, 8, 9 o 10. Cal acreditar aquest fet amb certificat emès pel Servei de Medi Obert i Serveis Socials.

La manca d'aportació d'aquest certificat per als lots 7, 8, 9 o 10 implicarà quedar exclòs de la licitació i, per tant, l'empresa o l'entitat no serà valorada per al lot en qüestió.

 

_8 Presentació de les ofertes

a) Data límit: 20 de desembre de 2016 a les 14 hores. Aquest termini quedarà ampliat per completar els 15 dies naturals de presentació d'ofertes si la publicació al DOGC (i al BOE) és posterior al 5 de desembre de 2016.

b) Documentació que s'ha de presentar: 3 sobres, segons el plec de clàusules administratives particulars.

c) Lloc de presentació: Unitat del Registre del Departament de Justícia, a l'adreça assenyalada al punt 1.b) d'aquest anunci, o a la resta de dependències i en les formes que es descriuen en el plec de clàusules administratives particulars.

d) Termini de vigència de les ofertes: 2 mesos des de l'obertura de proposicions.

e) Admissió de variants: no.

 

_9 Criteris d'adjudicació

Els criteris d'adjudicació i la seva ponderació es troben detallats a l'annex núm. 5 del plec de clàusules administratives particulars.

Sobre una puntuació de 100 punts es distribuirà de la manera següent:

Criteris que obeeixen a un judici de valor (sobre B):

1) Projecte tècnic: 48 punts.

Criteris quantificables de forma automàtica (sobre C):

2) Oferta econòmica: 40 punts.

3) Oferta preu diari places no ocupades: 12 punts.

 

_10 Obertura dels criteris que obeeixen a un judici de valor

L'acte públic d'obertura tindrà lloc a les 12 hores del 28 de desembre de 2016 a la seu del Departament de Justícia, a l'adreça esmentada.

 

_11 Obertura de les ofertes

El dia, lloc i hora de l'acte públic d'obertura dels sobres C, que contenen els criteris amb aplicació de fórmules automàtiques, serà comunicat degudament als licitadors admesos i es publicarà, així mateix, en el perfil del contractant.

 

_12 Condicions essencials d'execució

Els contractistes, quan l'Administració així ho requereixi, estaran obligats a proporcionar a l'Administració contractant la informació a la qual es refereix l'article 228 bis del Text refós de la Llei de contractes del sector públic (vegeu l'annex núm. 10 del plec de clàusules administratives).

 

_13 Altres informacions

La resta d'informació s'especifica al plec de clàusules administratives particulars.

 

_14 Despeses de l'Anunci

Són a càrrec del/dels adjudicatari/s.

 

_15 Data de tramesa al DOUE

11 de novembre de 2016.

 

Barcelona, 8 de novembre de 2016

 

P. d. (Resolució JUS/820/2016, de 31.3.2016, DOGC de 6.4.2016)

Adrià Comella i Carnicé

Secretari general