Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI pel qual es fa pública la formalització d'un contracte d'obres cofinançat amb Fons FEDER (exp. E-300100/01-06-16)
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7212
Fecha Disposición :
07/09/2016
Fecha Publicación :
23/09/2016
Órgano Emisor :
Universitat Pompeu Fabra
1. Entitat adjudicadora   a) Organisme: Universitat Pompeu Fabra

   b) Dependència que tramita l'expedient: Servei de Gestió Patrimonial i Contractació

   c) Domicili: Plaça de la Mercè, 12 - 08002 Barcelona

   d) Telèfon: 93 542 11 46

   e) Fax: 93 542 28 69

   f) Adreça electrònica: licitacions@upf.edu

   g) Adreça del perfil de contractant:

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/upf

   h) Número d'expedient. E-300100/01-06-16
2. Objecte del contracte

   a) Tipus de contracte: obres

   b) Descripció de l'objecte: obres de reforma interior d'espais sense alteració estructural a la planta soterrani de l'edifici del Parc de Recerca de la UPF del Campus de la Ciutadella.

   c) CPA: 41.00.40.

   d) CPV: 45214620-2.

   e) Butlletí i data de publicació de l'anunci de licitació: DOGC núm. 7144 de 17.6.2016.
3. Tramitació i procediment

   a) Tramitació: ordinària.

   b) Procediment: obert.
4. Valor estimat del contracte: 718.506,61 euros.


5. Pressupost base de licitació

Import net: 718.506,61 euros. IVA: 21%. Import total: 869.393,00 euros.
6. Formalització del contracte

   a) Data d'adjudicació: 1 d'agost de 2016.

   b) Data de formalització: 4 d'agost de 2016.

   c) Contractista: VORACYS, SL.

Nacionalitat: Espanyola

   d) Import d'adjudicació: import net: 508.342,32 euros. IVA: 21%. Import total: 615.094,21 euros.
7. Font de finançament del contracte: Aquest equipament serà cofinançat al 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. L'altre 50% serà per recursos propis de la Universitat Pompeu Fabra.
Barcelona, 7 de setembre de 2016
(P. d. Resolució del rector de 3 de desembre de 2015)

Pelegrín Viader Canals

Secretari general