Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI de notificació en procediment de diverses resolucions dictades en expedients de protecció a la infància i l'adolescència
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7257
Fecha Disposición :
07/10/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
El Servei d'Atenció a la Infància i l'Adolescència de Lleida ha dictat diverses resolucions en expedients de protecció a la infància i l'adolescència les dades de les quals consten a l'annex d'aquest Edicte. Intentades les notificacions, aquestes no s'han pogut dur a terme.

En conseqüència, d'acord amb el que estableixen els articles 59.5 i 61 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, atès que la publicació del text íntegre de les resolucions esmentades podria lesionar drets o interessos legítims, es comunica a les persones interessades que, per tal de conèixer-ne el contingut íntegre, poden comparèixer a les dependències del Servei d'Atenció a la Infància i l'Adolescència de Lleida, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (C/ Sant Martí, núm. 1; 25004 Lleida).

D'acord amb l'article 780 de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d'enjudiciament civil, contra les resolucions que consten a l'annex 1, i en els termes que consten a la resolució, les persones interessades poden interposar oposició, per via jurisdiccional civil en el termini de dos mesos, a comptar des de la notificació i sense necessitat de reclamació administrativa prèvia.

De conformitat amb l'article 123.2 de la Llei 14/2010, del 27 de maig, contra les resolucions que consten a l'annex 2, les persones interessades no poden interposar oposició.
Lleida, 7 d'octubre de 2016
Dolors Camí i Solé

Cap del Servei d'Atenció a la Infància i l'Adolescència de LleidaAnnex 1
Núm. d'expedient: ET-5907-2002.

Infant o adolescent: SHM.

Data de resolució: 09 d'agost del 2016.

Persona interessada: Yolanda Muñoz Carmona.
Núm. d'expedient: ED-132521-2016.

Infant o adolescent: JFP.

Data de resolució: 23 d'agost del 2016.

Persona interessada: Josefa Rodriguez Vazquez.
Núm. d'expedient: ET-9026-2013.

Infant o adolescent: ARM.

Data de resolució: 31 d'agost del 2016.

Persona interessada: Maria Jesus Martin Aznar.
Núm. d'expedient: ET-10070-2014.

Infant o adolescent: ACH.

Data de resolució: 06 de setembre del 2016.

Persones interessades: Alejandro Calatayud Hidalgo i Maria Carmen Hidalgo Perez.

 

Núm. d'expedient: ED-133605-2016.

Infant o adolescent: SR.

Data de resolució: 06 de setembre del 2016.

Persona interessada: Beatrice Rosu.

 

Núm. d'expedient: ET-2522-2008.

Infant o adolescent: JHJ.

Data de resolució: 07 de setembre del 2016.

Persones interessades: Francisco Heredia Diaz i Erica Jimenez Jimenez.

 

Núm. d'expedient: EA-120736-2015.

Infant o adolescent: XCR.

Data de resolució: 13 de setembre del 2016.

Persona interessada: Xiomara Costa Rodriguez.

 

Núm. d'expedients: ET-9649-2013 i ET-9648-2013.

Infants o adolescents: YOL i NOL.

Data de resolució: 14 de setembre del 2016.

Persona interessada: Rafael Ordoñez Hernandez.

 

Núm. d'expedient: EG-1402-2016.

Infant o adolescent: AHR.

Data de resolució: 19 de setembre del 2016.

Persona interessada: Ester Rodriguez Perez.

 

Núm. d'expedient: ET-10739-2014.

Infant o adolescent: XLS.

Data de resolució: 03 d'octubre del 2016.

Persona interessada: Irma Serna Garcia.Annex 2
Núm. d'expedient: EA-130686-2016.

Infant o adolescent: EOM.

Data de resolució: 07 de setembre del 2016.

Persona interessada: Erik Ortiz Muñoz.