Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre contractació del servei de neteja industrial del Centre Comarcal de Tractament de Residus del Vallès Oriental
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7228
Fecha Disposición :
07/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental
El 7 d'octubre de 2016, la Comissió Executiva del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental ha aprovat l'expedient de contractació del servei de neteja industrial del Centre Comarcal de Tractament de Residus del Vallès Oriental, i ha convocat la licitació pel procediment obert.

Les condicions de l'esmentada licitació són les següents:

 

1. Entitat adjudicadora

a) Organisme: Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental

b) Òrgan de contractació: la Comissió Executiva del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental

c) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria

 

2. Objecte del contracte

La prestació del servei de neteja industrial del Centre Comarcal de Tractament de Residus del Vallès Oriental, que comprèn les prestacions següents:

a) La neteja industrial al Centre Comarcal de Tractament dels Residus del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental.

El Centre Comarcal de Tractament dels Residus l'integren la Planta de Digestió Anaeròbica i de Compostatge i la Planta de Transferència de la resta i envasos.

La neteja industrial consisteix en la neteja d'instal·lacions, equips, paviments, elements d'accés o qualsevol altre element de les edificacions així com calçades, voreres o zones accessibles interiors o exteriors.

El servei de neteja industrial està composat per una neteja bàsica diària, neteges setmanals i neteges de manteniment.

b) La neteja de vials, de paviment industrial i voreres al Centre Comarcal de Tractament dels Residus del Vallès Oriental.

La neteja consisteix en el servei amb una escombradora/aspiradora vial i industrial amb un servei de bufador. Aquest servei és setmanal i a demanda de les necessitats del Centre Comarcal de Tractament dels Residus.

Aquest contracte es divideix en dos lots en funció de la tipologia de neteja a realitzar que són els següents:

LOT 1 _ Servei de neteja industrial al Centre Comarcal de Tractament de Residus del Vallès Oriental.

LOT 2 _ Servei de neteja de vials, de paviment industrial i voreres al Centre Comarcal de Tractament dels Residus del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental.

 

3. La durada del contracte és d'1 any, comptador a partir de l'endemà de la formalització del document contractual. Així mateix, es podrà acordar expressament una pròrroga d'1 any de durada.

 

4. Tramitació i procediment d'adjudicació

a) Tramitació: Ordinària

b) Procediment: Obert

 

5. Tipus de licitació:

Els tipus de licitació de cadascun dels lots que conformen aquest contracte són els següents:

LOT 1. Servei de neteja industrial del Centre Comarcal de Tractament de Residus del Vallès Oriental:

a.1) Pel servei de neteja industrial, s'estableix un tipus de licitació de setanta-un mil cinc-cents seixanta-sis euros amb cinquanta cèntims d'euros (71.566,50 eur), millorable a la baixa i amb l'IVA exclòs.

a.2) Per hores extraordinàries que es trobin fora de les hores establertes al PPT pel servei de neteja industrial, s'estableix un tipus de licitació d'onze euros amb setanta-sis cèntims d'euro per hora (11,76 eur/h), millorable a la baixa i amb l'IVA exclòs.

LOT 2. Servei de neteja de vials, de paviment industrial, voreres i zones enjardinades del Centre Comarcal de Tractament dels Residus del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental:

b.1) Pel servei de neteja de vials, de paviment industrial i voreres, s'estableix un tipus de licitació de dos-cents vuitanta-set euros per servei (287 EUR/servei), millorable a la baixa i amb l'IVA exclòs.

b.2) Per hores extraordinàries de servei, entenent que no es tracta d'un servei complert, s'estableix un tipus de licitació de noranta-cinc euros amb seixanta-cinc cèntims d'euro per hora (95,65 eur/h), millorable a la baixa i amb l'IVA exclòs.

 6. Valor estimat:

El valor estimat del contracte és de cent vuitanta-nou mil vuit-cents seixanta-set euros amb onze cèntims (189.867,11 EUR), IVA exclòs. El valor estimat per a cada lot és el següent:

LOT 1. Servei de neteja industrial del Centre Comarcal de Tractament de Residus del Vallès Oriental: cent cinquanta-tres mil cent trenta-tres euros amb setanta-vuit cèntims (153.133,78 EUR), IVA exclòs

LOT 2. Servei de neteja de vials, de paviment industrial, voreres i zones enjardinades del Centre Comarcal de Tractament dels Residus del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental: trenta-sis mil set-cents trenta-tres euros amb trenta-tres cèntims (36.733,33 EUR), IVA exclòs

 

7. Garanties.

a) Provisional: exempts

b) Definitiva: El 5% de l'import d'adjudicació, IVA exclòs

 

8. Obtenció d'informació i documentació

a) Entitat: Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental

b) Domicili: Camí Ral s/n

c) Localitat i codi postal: Granollers, 08401

d) Telèfon: 93 870 85 79

e) Fax: 93 860 16 69

f) Data límit d'obtenció de documentació i informació: El dia hàbil anterior a la data límit de presentació d'ofertes, exclòs dissabte.

 

9. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació

a) Data límit de presentació: el 8 de novembre de 2016, no més enllà de les 14 hores

b) Documentació que cal presentar: Descrita a la clàusula 17 del Plec de clàusules administratives particulars

c) Lloc de presentació: Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental

 

10. Criteris de solvència:

Els licitadors podran acreditar la seva solvència tècnica i professional i la seva solvència econòmica i financera adequades per a l'execució del contracte indistintament mitjançant la seva classificació en el grup de classificació que s'indica a continuació o bé acreditant el compliment dels requisits específics de solvència que a coninuació es detallen per a cadascun dels lots que integren aquest contracte:

LOT 1 _ Servei de neteja industrial al Centre Comarcal de Tractament de Residus del Vallès Oriental:

Classificació empresarial:

GRUP U

Subgrup 1: Serveis de neteja

Categories 1 o categoria A

Solvència tècnica i professional

Experiència en la realització de serveis del mateix tipus o naturalesa als serveis que són objecte del Lot 1, que s'acreditarà mitjançant la relació dels principals serveis efectuats durant els cinc últims anys, corresponents al mateix tipus o naturalesa de l'objecte del Lot, indicant el seu import, dates i destinatari públic o privat dels mateixos essent un requisit mínim que l'import anual acumulat en l'any de major execució sigui igual o superior a 50.000 euros, IVA exclòs.

Els serveis efectuats s'acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic o quan el destinatari sigui un comprador privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, mancant aquest certificat, mitjançant una declaració del licitador degudament signada.

Solvència econòmica

a) Volum anual de negocis del licitador que, referit a l'any de major volum de negoci dels tres últims conclosos, sigui igual o superior a 50.000 euros (Iva exclòs). Aquest requisit s'ha d'acreditar amb el compte de pèrdues i guanys dels comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l'empresari està inscrit en aquest Registre, i en cas contrari pels dipositats en el registre oficial en què s'hagin d'inscriure. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil han d'acreditar el seu volum anual de negocis mitjançant els llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.

b) Ràtio entre actiu total i passiu exigible, de l'últim exercici econòmic presentat en el Registre mercantil que sigui superior a la unitat. Aquest requisit s'ha d'acreditar amb el balanç dels comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l'empresari està inscrit en aquest Registre, i en cas contrari pels dipositats en el registre oficial en què s'hagin d'inscriure. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil han d'acreditar el seu volum anual de negocis mitjançant els llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.

Quan un licitador recorri a les capacitats d'altres entitats per acreditar els criteris relatius a la solvència econòmica i financera, el licitador i les entitats esmentades seran solidàriament responsables de l'execució del contracte.

En tot cas, els documents que acreditin el compliment d'aquests requisits han de ser originals, còpies legitimades per un notari o fedatari públic o còpies compulsades per l'Administració. No s'admeten fotocòpies.

LOT 2 _ Servei de neteja de vials, de paviment industrial i voreres al Centre Comarcal de Tractament dels Residus del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental:

Classificació empresarial:

GRUP U

Subgrup 1: Serveis de neteja

Categories 1 o categoria A

Solvència tècnica i professional:

a) Experiència en la realització de serveis del mateix tipus o naturalesa als serveis que són objecte del Lot 2, que s'acreditarà mitjançant la relació dels principals serveis efectuats durant els cinc últims anys, corresponents al mateix tipus o naturalesa de l'objecte del Lot, indicant el seu import, dates i destinatari públic o privat dels mateixos essent un requisit mínim que l'import anual acumulat en l'any de major execució sigui igual o superior a 12.000 euros, IVA exclòs.

Els serveis efectuats s'acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic o quan el destinatari sigui un comprador privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, mancant aquest certificat, mitjançant una declaració l'empresari.

b) Lliurar la següent documentació de l'escombradora/aspiradora de vials i industrial: fotocòpia de la fitxa tècnica, certificat CE conforme Directiva 2006/42/CE de Seguretat a les màquines, certificat CE conforme Directiva 2000/14/CE d'emissions acústiques, fotocòpia del permís de circulació i del rebut de l'assegurança obligatòria.

c) Declaració que indiqui la maquinària, material i equip tècnic de què es disposa per a l'execució dels treballs o prestacions, a la qual s'ha d'adjuntar la documentació acreditativa pertinent.

Solvència econòmica

a) Volum anual de negocis del licitador que, referit a l'any de major volum de negoci dels tres últims conclosos, sigui igual o superior a 12.000 euros (Iva exclòs). Aquest requisit s'ha d'acreditar amb el compte de pèrdues i guanys dels comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l'empresari està inscrit en aquest Registre, i en cas contrari pels dipositats en el registre oficial en què s'hagin d'inscriure. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil han d'acreditar el seu volum anual de negocis mitjançant els llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.

b) Ràtio entre actiu total i passiu exigible, de l'últim exercici econòmic presentat en el Registre mercantil que sigui superior a la unitat. Aquest requisit s'ha d'acreditar amb el balanç dels comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l'empresari està inscrit en aquest Registre, i en cas contrari pels dipositats en el registre oficial en què s'hagin d'inscriure. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil han d'acreditar el seu volum anual de negocis mitjançant els llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.

Quan un licitador recorri a les capacitats d'altres entitats per acreditar els criteris relatius a la solvència econòmica i financera, el licitador i les entitats esmentades seran solidàriament responsables de l'execució del contracte.

En tot cas, els documents que acreditin el compliment d'aquests requisits han de ser originals, còpies legitimades per un notari o fedatari públic o còpies compulsades per l'Administració. No s'admeten fotocòpies.

 

11. Obertura de pliques:

a) Entitat: Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental

b) Data i hora sobre número 2: A les 10 hores del 15 de novembre de 2016

 

12. L'import màxim de les despeses de publicitat de la licitació d'aquesta contractació, que ha d'abonar l'adjudicatari, és de tres mil euros (3.000 eur).

 

13. Tipus de proposta següent:

Lot 1 - Servei de neteja industrial al Centre Comarcal de Tractament de Residus del Vallès Oriental

"(...) domiciliat/da a (...), carrer (...), amb DNI (...), major d'edat i en nom propi (o en representació de ...com acredito per (...) amb domicili a (...) carrer (...) assabentat/da de l'expedient de contractació ordinària i de la convocatòria per l'adjudicació per procediment obert del contracte per a la prestació del servei de neteja industrial del Centre Comarcal de Tractament de Residus del Vallès Oriental - Lot 1 Servei de neteja industrial al Centre Comarcal de Tractament de Residus del Vallès Oriental - hi prenc part i em comprometo a executar el contracte, d'acord amb al Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques, que accepto íntegrament, pels preus següents:

1) Pel servei de neteja industrial, el preu de (...) (import en lletres) (...) (import en números) euros, amb l'IVA exclòs.2) Per hores extraordinàries que es trobin fora de les hores establertes al Plec de prescripcions tècniques pel servei de neteja industrial, el preu per hora de (...) (import en lletres) (...) (import en números) euros, amb l'IVA exclòs.

Lloc i data. Signatura del licitador"

LOT 2 _ Servei de neteja de vials, de paviment industrial i voreres al Centre Comarcal de Tractament dels Residus del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental.

"(...) domiciliat/da a (...), carrer (...), amb DNI (...), major d'edat i en nom propi (o en representació de ...com acredito per (...) amb domicili a (...) carrer (...) assabentat/da de l'expedient de contractació ordinària i de la convocatòria per l'adjudicació per procediment obert del contracte per a la prestació del servei de neteja industrial del Centre Comarcal de Tractament de Residus del Vallès Oriental -Lot 2 Servei de neteja de vials, de paviment industrial i voreres al Centre Comarcal de Tractament dels Residus del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental - hi prenc part i em comprometo a executar el contracte, d'acord amb al Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques, que accepto íntegrament, pels preus següents:

1) Pel servei de neteja de vials, de paviment industrial i voreres, el preu per servei de (...) (import en lletres) (...) (import en números) euros, amb l'IVA exclòs.

2) Per hores extraordinàries de servei, entenent que no es tracta d'un servei complert, el preu per hora de (...) (import en lletres) (...) (import en números) euros, amb l'IVA exclòs.

Lloc i data. Signatura del licitador"

 

14. Criteris de puntuació

Els criteris base per a l'adjudicació i la seva respectiva puntuació, de cada lot, són els següents:

LOT 1. Servei de neteja industrial al Centre Comarcal de Tractament dels Residus del Vallès Oriental

CRITERI 1. Oferta econòmica. Fins a 80,00 punts.

CRITERI 2. Preu hora pels serveis extraordinaris de neteja. Fins a 10,00 punts.

CRITERI 3. Millores o actuacions vinculades a l'objecte del contracte: Bossa de 50 hores a lliure disposició per a la neteja industrial. 10,00 punts.

LOT 2. Servei de neteja vial, neteja del paviment industrial, voreres i zones enjardinades al Centre Comarcal de Tractament dels Residus del Vallès Oriental

CRITERI 1. Oferta econòmica. Fins a 80,00 punts.

CRITERI 2. Millores o actuacions vinculades a l'objecte del contracte: Posar al servei del Consorci durant la realització del servei de neteja de vial, de paviment industrial i de voreres d'una màquina fregadora mecanitzada o un sistema de rentat amb aigua a pressió. Fins a 18,00 punts.

a) Bossa de 6 serveis _ 18,00 punts

b) Bossa de 4 serveis _ 12,00 punts

CRITERI 3. Millores o actuacions vinculades a l'objecte del contracte: Bossa de 3 serveis a lliure disposició. 2,00 punts.

 

15. Mesa de contractació.

President: El senyor Joan Daví Mayol, president del Consorci, o persona en qui delegui

Vocals: El senyor Jordi Vendrell i Ros, secretari accidental, o persona en qui delegui

La senyora Núria Cases i Oliva, cap de Secretaria, o persona en qui delegui

La senyora Lourdes Ariza Vilches, cap de Contractació i nous Projectes, o persona en qui delegui

Secretària: La senyora Laia Camp i Bosch, cap de Gestió Administrativa, o persona en qui delegui

 

Granollers, 7 d'octubre de 2016

 

Joan Daví i Mayol

President