Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre aprovació inicial del Projecte filtres de carbó actiu a l'ETAP d'Osona Nord - Voltreganès (TEC-027-16)
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7229
Fecha Disposición :
07/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
Consell Comarcal d'Osona
La Comissió Permanent del Ple del Consell Comarcal d'Osona en la sessió tinguda el dia 5 d'octubre de 2016 va aprovar inicialment el projecte tècnic denominat "Filtres de carbó actiu a l'ETAP d'Osona Nord-Voltreganès" redactat pels enginyers industrials Josep Colomer Oferil i Blai Parramon Pla, amb un pressupost d'execució per contracta de tres-cents vuitanta-vuit mil vuit-cents quaranta-nou euros amb noranta-nou cèntims (388.849,99 eur) i un pressupost per a coneixement de l'administració de quatre-cents set mil euros (407.000,00 eur).

Aquest projecte, juntament amb l'expedient tramitat, s'exposa al públic a l'efecte que es pugui examinar i presentar-hi possibles al·legacions durant el termini de trenta dies, comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'últim d'aquests anuncis en el BOP i en el DOGC.

Si transcorre aquest termini sense que s'hi hagi presentat cap al·legació en contra, aquest projecte i l'expedient es consideraran definitivament aprovats sense necessitat d'adoptar cap més acord.

La qual cosa es fa pública per al coneixement general.

 

Vic, 7 d'octubre de 2016

 

Anna Seijas i Vila

Gerent