Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre esmena de l'acord de la Corporació municipal de 17.11.2015, sobre la creació i supressió de fitxers de dades de caràcter personal de l'Ajuntament, els seus organismes autònoms i les empreses municipals
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7228
Fecha Disposición :
07/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament del Vendrell


La Corporació Municipal, en sessió ordinària celebrada el 19 de juliol de 2016, va aprovar esmenar l'acord de la Corporació Municipal, en sessió ordinària, de data 17 de novembre de 2015, en els seus punts segon i tercer sobre la creació i de supressió dels fitxers de dades de caràcter personal de l'Ajuntament del Vendrell, els seus Organismes Autònoms i les Empreses Municipals, i publicat al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, número 16, del dia 26 de gener de 2016 per corregir les informacions no correctament reflectides, essent exposat aquest acord al públic sense que s'hagi presentat cap al·legació, quedant aprovada definitivament el dia 8 de setembre de 2016.

El text íntegre ha estat publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona el dia 7 d'octubre de 2016 amb el número d'inserció 192 

El Vendrell, 7 d'octubre de 2016

 

Martí Carnicer Vidal

Alcalde president