Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre nomenament de personal
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7228
Fecha Disposición :
07/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de Vilobí d'Onyar


Per Decret d'aquesta alcaldia de data 21 de setembre de 2016, s'ha efectuat el nomenament de la senyora Adriana Peitaví Terrats, per ocupar la plaça en règim de personal laboral temporal de tècnic auxiliar, a temps parcial, per a la Biblioteca municipal de Can Roscada, a l'empara del que disposa l'article 291.3 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i l'article 125.2 de la Refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matéria de funció pública, aprovat per Decret legislatiu 1/1997.

La qual cosa es fa pública per a general coneixement.

 

Vilobí d'Onyar, 7 d'octubre de 2016

 

Cristina Mundet i Benito

Alcaldessa presidenta