Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre publicació de la convocatòria del procés de selecció, mitjançant el sistema de concurs oposició lliure, per a la cobertura d'1 plaça, en règim funcionarial interí, pertanyent a l'escala d'administració general, subescala auxiliar, categoria auxiliar administratiu, subgrup de classificació professional C2, i les bases que l'han de regir
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7229
Fecha Disposición :
07/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de Tortosa
La Junta de Govern Local en sessió de data 26 de setembre de 2016, ha acordat convocar el procés de selecció, mitjançant el sistema de concurs oposició lliure, per a la cobertura d'1 plaça, en règim funcionarial interí, pertanyent a l'escala d'administració general, subescala auxiliar, categoria auxiliar administratiu, subgrup de classificació professional C2, a temps complet; i aprovar-ne les bases que l'han de regir.

Les bases amb les condicions que regeixen aquesta convocatòria apareixen publicades íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 192, de data 7 d'octubre de 2016.

El termini per a la presentació de sol·licituds comença l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i finalitzarà als vint dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació del seu extracte, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

La resolució per la qual es declari aprovada la llista provisional de persones admeses i excloses, en la qual s'indicarà el lloc on es trobi exposada al públic les llistes així com l'hora i el lloc de començament de les proves, i l'ordre d'actuació de les persones aspirants es publicarà, en el termini d'un mes un cop hagi finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, al tauler d'anuncis, a la plana web de l'Ajuntament de Tortosa i al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, substituint aquesta publicació la notificació individual a les persones interessades, de conformitat amb l'article 59.6.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

No obstant això, la publicació referida pot ser substituïda per una notificació personal a cadascuna de les persones aspirants, d'acord amb la Llei 30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Els successius anuncis relatius a aquesta convocatòria es faran públics al tauler d'anuncis i a la plana web de l'Ajuntament de Tortosa.

 

Tortosa, 7 d'octubre de 2016

 

Ferran Bel i Accensi

Alcalde