Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre aprovació inicial de les Normes reguladores del procés de pressupostos participatius
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7228
Fecha Disposición :
07/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de Sant Pere de Ribes
El ple de l'ajuntament, en sessió celebrada el dia 27 de setembre de 2016, ha acordat aprovar inicialment les normes reguladores del procés de pressupostos participatius.

D'acord amb el que es preveu a l'article 178.1.a) del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i l'article 63.2 del reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per decret 179/1995, de 13 de juny, el referit acord se sotmet a informació pública i audiència de les persones interessades mitjançant un anunci que es publica al butlletí oficial de la província de Barcelona, el diari oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans e comunicació escrita de la comarca del Garraf, a la seu electrònica de la web municipal i en el tauler d'anuncis de l'ajuntament, per un termini de trenta dies, a comptar a partir del següent de la publicació d'aquest anunci al butlletí oficial de la província de Barcelona, durant el qual les persones interessades podran examinar l'expedient en les dependències de la secretaria (carrer Major, 110) i presentar les reclamacions i suggeriments que considerin oportunes.

Les normes reguladores es consideraran definitivament aprovades si en aquest termini no es presenten reclamacions o suggeriments.

 

Sant Pere de Ribes, 7 d'octubre de 2016

 

Josep Moya Ibáñez

Alcalde accidental