Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre aprovació definitiva del Reglament municipal del servei de subministrament d'aigua potable
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7228
Fecha Disposición :
07/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de les Masies de Roda
En compliment de l'article 66.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s'aprova el Reglament d'obres,activitats i serveis dels ens locals, es fa públic que en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 7 d'octubre de 2016 hi ha publicat el text íntegre del el Reglament municipal del servei de subministrament d'aigua potable de les Masies de Roda, aprovat definitivament.

 

Les Masies de Roda, 7 d'octubre de 2016

 

Ramon Isern Serrabasa

Alcalde