Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI pel qual es fa públic l'Acord del Ple sobre aprovació del plec de clàusules i obertura de la licitació de l'expedient de contractació de les obres del Projecte d'urbanització del camí del dipòsit al cap de Riba, mitjançant procediment obert, amb tramitació ordinària i diversos criteris d'adjudicació (codi 17/2016)
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7229
Fecha Disposición :
07/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de la Riba


L'Ajuntament en Ple en la seva sessió extraordinària número 8/2016 de 7 d'octubre de 2016, ha adoptat els següents acords:

Primer.- Desistir i renunciar al procediment de licitació per la contractació de les obres del projecte d' "Urbanització del Camí del Dipòsit al Cap de Riba" mitjançant el procediment negociat amb publicitat amb diversos criteris d'adjudicació de tramitació ordinària, que es troba en fase d'exposició pública del plec de clàusules administratives, tècniques i particulars aprovades pel Ple del 5 de setembre de 2016.

 

Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives, tècniques i particulars reguladores del procediment obert, amb tramitació ordinària i diversos criteris d'adjudicació, per a l'adjudicació del contracte de les obres del projecte d' "Urbanització del Camí del Dipòsit al Cap de Riba", rectificat, que esmena l'incompliment constatat. Establir un termini de VINT DIES d'exposició al públic perquè s'hi puguin presentar al·legacions, i establir que si no es presenten reclamacions ni al·legacions, l'aprovació inicial esdevindrà definitiva sense necessitat d'un acord exprés.

 

Tercer.- Aprovar l'expedient de contractació i disposar l'obertura de la licitació, de conformitat a la vigent legislació.

 

Quart.- Optar pel procediment obert per a l'adjudicació del present contracte, amb diversos criteris d'adjudicació.

 

Cinquè.- De conformitat amb allò establert al plec de clàusules administratives particulars, fixar en VINT-I-SIS DIES el termini de presentació de les ofertes, comptadors des de la última publicació al BOPT, al DOGC i al Perfil del Contractant.

 

Sisè.- Autoritzar la despesa per un import 120.000,01 euros IVA inclòs, amb càrrec a l'aplicació pressupostària número 2016/1532/609.06/01.

 

Setè.- Comunicar el present acord a les empreses que hagin presentat proposta a la licitació ara anul·lada per desistiment i renuncia, i atès que la nova licitació no presenta divergències fonamentades vers l'anterior, comunicar-los que es podran mantenir les proposicions presentades o retirar-les i, si els interessa, presentar-ne una altre de nova dins del nou termini.

 

De conformitat amb l'esmentat acord i amb el plecs de clàusules aprovat, que està publicat a la pagina web i al perfil del contractant, s'anuncia la convocatòria del procés de licitació, següent:

 

1. Entitat Adjudicadora

a) Organisme: Ajuntament de La Riba

b) Dependències que tramita l'expedient: Secretaria

 

2.- Objecte del contracte

a) Descripció: Contractació de les obres del projecte d'"Urbanització del Camí del Dipòsit al Cap de Riba".

b) Lloc d'execució: La Riba.

c) Termini del contracte: Quatre mesos des de la data de formalització de l'acta de comprovació del replantejament de l'obra.

 

3.- Tramitació, procediment i forma d'adjudicació:

a) Tramitació: Ordinari.

b) Procediment: Obert.

 

4.- Pressupost base de la licitació:

a) El pressupost de licitació té un import de: 99.173,56 euros sense IVA.

b) De la quantitat anterior, correspon en concepte d'Impost sobre el valor afegit del 21% un import de 20.826,45 euros.

c) El pressupost de les obres amb IVA inclòs té un import de: 120.000,01 euros.

 

5.- Garanties: Definitiva: 5% del preu de l'adjudicació del contracte, sense incloure l'IVA.

 

6.- Objecte de documentació i informació:

a) Entitat: Ajuntament de La Riba

b) Domicili: Plaça Major, 1

c) Localitat i Codi Postal: La Riba, 43450

d) Telèfon: 977 876087

e) La informació es troba disponible al Perfil del Contractant: (https://pdc.diputaciodetarragona.cat/lariba/pdc/)

 

7.- Requisits específics del contractista: Segons s'estableix als plecs.

 

8.- Presentació d'ofertes:

a) Data límit de presentació: 26 dies des de l'última publicació al BOPT, al DOGC o PC.

b) Documentació a presentar: la que determina el plec de condicions.

c) Lloc de presentació: Secretaria municipal

 

9.- Obertura d'ofertes: Segons s'estableix als plecs.

 

10.- Model de proposició: Segons s'estableix als plecs.

 

11.- Despeses d'anuncis: Les despeses de publicació dels anuncis seran a càrrec del contractista adjudicatari. Import màxim 2.000,00 eur

 

La Riba, 7 d'octubre de 2016

 

Joan de Lapuente Lladó

Alcalde