Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre aprovació inicial del Projecte d'arranjament de dos trams dels senders de la zona del Meandre
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7229
Fecha Disposición :
07/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de Flix
Mitjançant acord del Ple de l'Ajuntament de Flix adoptat en sessió de 27 de setembre de 2016 es va aprovar, amb caràcter inicial el següent projecte: : "Arranjament de dos trams dels senders de la zona del Meandre de Flix", amb un pressupost d'execució per contracta de 43.231,94.- eur, més 9.078,71.- eur, en concepte d'IVA, redactat pels Serveis d'Enginyeria del Servei d'Assistència Municipal de la Diputació de Tarragona.

De conformitat amb l'establert en els articles 235.2.b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i, 37.1.b) del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, es sotmet l'esmentat projecte, a informació pública, amb subjecció als tràmits següents:

a) Termini d'exposició i admissió de reclamacions: Trenta dies hàbils a partir del següent al de la última publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, i/o, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

b) Horari: de 9:00 a 14 hores.

c) Oficina de presentació: Registre General.

d) Òrgan davant el qual es reclama: Alcaldia.

La qual cosa es fa pública per a general coneixement.

 

Flix, 7 d'octubre de 2016

 

Marc Mur Bagés

Alcalde president