Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança de trànsit en el nucli urbà
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7228
Fecha Disposición :
07/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de Cabanes


D'acord amb el que disposa l'article 66 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, es fa públic que en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 193 de data 7 d'octubre de 2016, es publica l'anunci d'aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança municipal reguladora de trànsit en el casc urbà de Cabanes, així com el text íntegre de l'Ordenança.

 

Cabanes, 7 d'octubre de 2016

 

Àlex Hernández González

Alcalde