Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de serveis (exp. 160320)
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7229
Fecha Disposición :
07/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
Agència de l'Habitatge de Catalunya-1 Entitat adjudicadora

a) Organisme: Agència de l'Habitatge de Catalunya.

b) Dependència que tramita l'expedient: Agència de l'Habitatge de Catalunya.

c) Número d'expedient: 160320.
-2 Objecte del contracte

a) Descripció de l'objecte: Servei de manteniment de la llicència Navision de Microsoft.

b) Admissió de pròrroga: no.

c) Divisió per lots i nombre de lots/unitats: no.

d) Lloc d'execució: Catalunya.

e) Termini d'execució: 1 any, 0 mesos, 0 dies.

f) Codi CPV: 72267000.
-3 Tramitació i procediment

a) Tipus d'expedient: serveis.

b) Tramitació: ordinari.

c) Procediment: obert.

d) Contracte reservat: no.
-4 Pressupost de licitació

Valor estimat del contracte: 28.000,00 euros sense IVA.

Import total IVA inclòs: 33.880,00 euros.

Import total IVA exclòs: 28.000,00 euros.

IVA suportat: 21 %.
-5 Garanties

Provisional: no

Definitiva: 5% de l'import d'adjudicació, IVA exclòs.

 

-6 Requisits específics del contractista

a) Classificació: no s'exigeix

b) Solvència: La que es detalla en el punt F del quadre de característiques del contracte del plec de clàusules administratives particulars.

 

-7 Criteris d'adjudicació

a) Proposició econòmica: el preu

 

-8 Obtenció de la documentació i informació

a) Entitat: Agència de l'Habitatge de Catalunya.

b) Domicili: Diputació, 92-94

c) Localitat i codi postal: Barcelona, CP: 08015.

d) Telèfon: 932287259.

e) Telefax: 932287305.

f) Adreça d'Internet del perfil de contractant: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.do?reqCode=viewDetail&idCap=5281352

 

-9 Presentació de les ofertes

a) Data límit de presentació: 25.10.2016 13.00

b) Documentació que cal presentar: dos sobres (A i C) segons el plec de clàusules administratives particulars.

c) Lloc de presentació:

Entitat: Agència de l'Habitatge de Catalunya.

Domicili i localitat: Diputació, 92-94, CP: 08015.

Adreça electrònica: adgcontractacio@gencat.cat

Les proposicions també es podran trametre per correu ordinari dins el termini d'admissió. En aquest cas, caldrà justificar la data i l'hora d'imposició de la tramesa a l'oficina de correus i anunciar a l'òrgan de contractació la remissió de l'oferta mitjançant fax, telegrama o a l'adreça de correu electrònic que s'esmenta en el plec de clàusules, durant el mateix dia.
-10 Obertura de proposicions

a) La data de l'acte públic d'obertura del sobre C, es farà pública en el perfil del contractant.
-11 Despeses d'anunci

L'import de l'Anunci és a càrrec de l'empresa adjudicatària.
-12 Admissió de variants: no.
Barcelona, 7 d'octubre de 2016
Jaume Fornt i Paradell

Director