Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI pel que es fa pública la formalització d'un contracte de subministrament d'equipament audiovisual per a diferents aules de docència de la URV (URV.N01.04.01 SU 05/16)
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7229
Fecha Disposición :
06/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
Universitat Rovira i Virgili
1. Entitat adjudicadora

   a) Organisme: Universitat Rovira i Virgili

   b) Dependència que tramita l'expedient: Oficina de Contractació

   c) Núm. expedient: URV.N01.04.01 SU 05/16

   d) Direcció d'Internet del perfil del contractant: https://seuelectronica.urv.cat/perfil_contractant

 

2. Objecte del contracte

   a) Tipus de contracte: Subministrament

   b) Descripció de l'objecte: Equipament audiovisual per a diferents aules de docència de la URV

   c) Lots: No procedeix

   d) CPV: 32321000-9, 32341000-5

   e) Acord marc : No procedeix

   f) Sistema dinàmic d'adquisicions: No procedeix

   g) Finançat amb fons europeus: No

   h) Mitja de publicació de l'anunci de licitació: DOGC

   i) Data de publicació de l'anunci de licitació: 17 de juny de 2016

 

3. Tramitació i procediment:

   a) Tramitació: ordinària

   b) Procediment: Obert

 

4. Valor estimat del contracte: 37.865,00eur

 

5. Pressupost base de licitació: import net: 37.865,00eur, import total: 45.816,65eur

 

6. Formalització del contracte

   a) Data adjudicació: 14 de setembre de 2016

   b) Data de formalització del contracte: 19 de setembre de 2016

   c) Contractista: GRUP COMM TECHNOLOGY TARRAGONA LLEIDA, SL (NIF: B43972355)

   d) Import o cànon d'adjudicació : 37.500,00eur

   e) Avantatges de l'oferta adjudicatària: Ha resultat ser l'única empresa presentada i complir els requisits tècnics exigits.

 

Tarragona, 6 d'octubre de 2016

 

Josep Anton Ferré Vida

Rector