Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de serveis (exp. 2016/24)
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7229
Fecha Disposición :
06/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
Institut Català d'Oncologia
1. Entitat adjudicadora

a) Organisme: Institut Català d'Oncologia.

b) Dependència que tramita l'expedient: Sistemes d'Informació, Tecnologia i Física.

c) Obtenció de documentació i informació:

c.1. Dependència: Servei de Contractació

c.2. Adreça: GranVia de l'Hospitalet 199-203

08908 L'Hospitalet de Llobregat

c.3. Tel.: 93.260.70.62

c.4. Fax: 93.260.78.11

c.5. Correu electrònic: contractacioadministrativa@iconcologia.net

c.6. Adreça Internet perfil del contractant: https://contractaciopublica.gencat.cat

c.7. Data límit d'obtenció d'informació de documentació i informació: Fins la data límit de presentació d'ofertes.

d) Número d'expedient: 2016/24

 

2. Objecte del contracte:

a) Tipus: Servei

b) Descripció: Servei de manteniment del programa de cribatge de cáncer de mama (ACMA).

c) Divisió per lots i número de lots: No

d) Termini d'execució/lliurament: 24 mesos.

e) Admissió pròrroga: Sí

 

3. Tramitació i procediment:

a) Tramitació: Ordinari harmonitzada.

b) Procediment: Obert.

c) Naturalesa: Servei

d) Criteris d'adjudicació: Els criteris d'adjudicació i llur ponderació es troben detallats en el document Criteris de Valoració i són els següents sobre una puntuació de 100 punts:

Criteris avaluables automàticament: Fins a 50 punts.

Criteris susceptibles de judici de valor: Fins a 50 punts.

 

4. Pressupost de licitació:

a) Valor estimat del contracte: 440.000,00 eur (IVA exclòs).

b) Pressupost de licitació: 220.000,00 eur (IVA exclòs).

c) Tipus impositiu: 21%

 

5. Garanties exigides:

a) Provisional: No

b) Definitiva: Sí, 5% de l'import adjudicat, IVA exclòs.

 

6. Presentació d'ofertes:

a) Data límit de presentació: 28 de novembre de 2016, fins a les 13:00 hores

b) Modalitat de presentació: La que s'assenyala al Plec de Clàusules Administratives Particulars.

c) Lloc de presentació: Registre General de l'Institut Català d'Oncologia.

Adreça: Gran Via de l'Hospitalet 199-203

08908 L'Hospitalet de Llobregat

 

7. Obertura de les ofertes:

Es realitzarà la Obertura del Sobre B, el dia 30 de novembre de 2016 a las 10:00 hores, a la Sala Duran de l' Institut Català d'Oncologia (Hospital Duran i Reynals).

La data i hora de l'acte públic per a l'obertura de les proposicions que continguin la documentació corresponent als criteris d'adjudicació avaluables de forma automàtica es notificarà al perfil del contractant de l'òrgan de contractació.

 

8. Despeses de publicació del/s anunci/s:

L' import d'aquest Anunci anirà a càrrec de l'adjudicatari.

 

L'Hospitalet de Llobregat, 6 d'octubre de 2016

 

Carles López Escalera

Director econòmic financer de l'Institut Català d'Oncologia