Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI d'informació pública sobre una sol·licitud de concessió d'ocupació del domini públic maritimoterrestre per al Xiringuito Lo Mirador, al terme municipal de Deltebre (exp. CON2010-02801-E)
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7228
Fecha Disposición :
06/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
Departament de Territori i Sostenibilitat
Javier Panisello Ventura ha sol·licitat la concessió d'ocupació del domini públic maritimoterrestre segons el projecte "Estudi d'atorgament de concessió administrativa per l'explotació del Xiringuito Lo Mirador", d'abril de 2015, al terme municipal de Deltebre. Aquesta ocupació consisteix en una edificació destinada a restaurant i terrassa adjunta. L'ocupació total és de 270 m².

En conseqüència, d'acord amb el que disposa l'article 74 de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes (BOE núm. 181, de 29 de juliol de 1988), dins la tramitació de la concessió d'ocupació del domini públic maritimoterrestre, s'obre un període d'informació pública per tal que, durant un termini de 20 dies, comptats a partir de l'endemà de la data de publicació d'aquest Anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, qualsevol persona, física o jurídica, pugui examinar el Projecte esmentat a l'adreça electrònica http://territori.gencat.cat/informaciopublica o a les dependències del Servei de Gestió del Litoral de la Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme (Av. de Josep Tarradellas, 2-6, Barcelona), i pugui presentar en el termini indicat, mitjançant escrit adreçat al Servei de Gestió del Litoral, les observacions que consideri pertinents.

 

Barcelona, 6 d'octubre de 2016

 

Juantxu Barroso Calicó

Cap del Servei de Gestió del Litoral