Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre l'adjudicació d'un contracte de subministrament (NEG-48/2016)
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7227
Fecha Disposición :
06/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Consell Comarcal d'Osona
En compliment del que estableix l'article 154 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, mitjançant aquest anunci es fa pública l'adjudicació de l'expedient de contractació que s'indica a continuació:

 

1.- Entitat adjudicadora:

a) Organisme: Consell Comarcal d'Osona

b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria

c) Número d'expedient: 20/2016

 

2.- Objecte del contracte:

a) Tipus de contracte: Subministrament

b) Descripció: Millora de la instal·lació amb una reixa de desbast de fins a l'EDAR de Bingrau de Sant Bartomeu del Grau

c) Divisió per lots: No

d) Lloc d'execució: Sant Bartomeu del Grau

e) Diari oficial i data de publicació de l'anunci de licitació: DOGC núm. 7177 del 04/08/2016

 

3.- Tramitació, procediment i forma d'adjudicació:

a) Tramitació: Ordinària

b) Procediment: Obert

c) Forma d'adjudicació: Amb més d'un criteri d'adjudicació

 

4.- Pressupost base de licitació:

28.697,03 euros, més l'IVA corresponent

 

5.- Adjudicació:

a) Òrgan: Comissió Permanent del Ple

b) Data: 5 d'octubre de 2016

c) Contractista: Sorea, Sociedad Regional de Abastecimiento de Agua, SAU

d) Nacionalitat: Espanyola

e) Import de l'adjudicació: 27.262,18 euros, més el 21% d'IVA

 

Vic, 6 d'octubre de 2016

 

Anna Seijas i Vila

Gerent