Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre aprovació definitiva d'unes bases i estatuts (exp. A112.1-3/2014)
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7229
Fecha Disposición :
06/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de Torroella de Montgrí
Al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 192, de 6 d'octubre de 2016, s'ha publicat el text íntegre de les Bases d'Actuació i els Estatuts de l'Associació Administrativa de Cooperació del Sector PEO-3 Torre Moratxa, aprovades definitivament per acord de la Junta de Govern Local, en la sessió ordinària de 15 de setembre de 2016, en no haver-se presentat cap al·legació o reclamació durant el termini d'informació pública.

La qual cosa es fa pública per a general coneixement i per tal de donar-li executivitat, d'acord amb el que disposa la legislació vigent.

 

Torroella de Montgrí, 6 d'octubre de 2016

 

Josep Maria Rufí i Pagès

Alcalde